Gezegenler Hakkında Bilgiler

Kimi zaman bize yüzünü gösteren, kimi zaman ise sadece belgesellerde ve dergilerde görüp bilgi sahibi olabildi?imiz o devasa gezegenleri gelin hep birlikte inceleyelim.

Güne? Sistemi
Güne? Sistemi

Gezegen Nedir?

Bir y?ld?z?n etraf?nda dolanan ve kendisi y?ld?z olmayan do?al gök cisimlerine gezegen ad? verilir. Dar anlam?yla, Güne? Sistemi içinde, Güne?’in do?rudan uydusu olan ve Uluslararas? Gökbilim Birli?i (IAU) taraf?ndan bu tan?ma uygun bulunmu? sekiz gök cismi belirlemede kullan?l?r.

Gezegenler Hakk?nda Bilgiler

 1. Gezegenler Güne?’in etraf?nda döner.
 2. En s?cak gezegen Venüs’tür.
 3. Dünya en s?cak üçüncü gezegendir.
 4. En büyük y?ld?z UY Scuti.
 5. Güne?in üzerinde çok fazla leke vard?r.
 6. Dünya bize çok büyük gelir ama asl?nda daha büyük gezegenler vard?r.
 7. Jüpiter en büyük gezegendir.
 8. Jüpiter’in 67 adet uydusu bulunmaktad?r.
 9. Jüpiter’in içine 1321 adet Dünya s??abilir.
 10. Ay Güne?’in aynas?d?r.
 11. Gökyüzü Dünya’ya özeldir.
 12. Ay Dünya’n?n uydusudur.
 13. Güne?’e en yak?n gezegen Merkür’dür.
 14. Merkür, 4879 kilometrelik çap?yla Güne? Sistemi’ndeki en küçük gezegendir.
 15. Merkür yüzeyinde di?er gezegenlerden daha çok krater bulunmaktad?r.
 16. Uzayda a?larsan?z gözya?lar?n?z akmaz.
 17. Venüs’te bir gün bir y?ldan daha uzun sürer.
 18. Venüs Dünya’ya en yak?n gezegendir.
 19. Venüs di?er tüm gezegenlerden farkl? olarak saat yönünde dönmektedir. Güne? bat?dan do?ar, do?udan batar.
 20. Güne?’in içine 1 milyon tane Dünya s??abilir.
 21. ?nsan vücudu yerçekimsiz ortama ç?kt???nda insan omurgas? düzle?ir, bu da Uzay’a ç?kt???n?zda 5 cm’ye kadar daha uzun boylu olman?za yol açar.
 22. Bilim insanlar?n?n hesaplar?na göre evrende 1 septilyon civar?nda y?ld?z var. Septilyonun kaç oldu?unu merak ediyorsan?z 1’den sonra 24 tane s?f?r koymal?s?n?z.
 23. Uzay bo?lu?u dondurucu so?uklukta, kapkaranl?k ve tamam?yla sessizdir.
Ay Döngüsü
Ay Döngüsü

kaynak : turkcebilgi.com , bilgimat.com , haberuzay.com