Maden Tetkik Arama Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ni Ziyaret Ettik

Türkiye’nin ilk ve en büyük tabiat tarihi müzesini ziyaret ettik. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü?ü bünyesinde 7 ?ubat 1968 tarihinde, kurumun arazi çal??malar?nda toplanan örneklerin sergilenmesi ve depolanmas? amac?yla kurulmu? bir müzedir.

ankara madenTürkiye’nin ve dünyan?n çe?itli yerlerinden derlenmi?, do?a tarihini anlatan çok say?da fosil, kayaç, mineral ve maden örnekleri müzede sergilenmektedir. Üç kattan olu?an müzenin giri? kat?nda uzaya yolculuk yapacak, güne? sistemi içindeki gezegenleri yak?ndan tan?yacak, ay ta??, y?ld?r?m ta?? ve uzay?n postac?lar? olan gök ta?lar?n? inceleme f?rsat?n? yakalad?k. ??te ilginç haberlerimiz;


Soda Otu;soda

Tek y?ll?k, 10-100 cm boyutunda endemik bir bitkidir. Dünyada sadece Türkiye’de ve Ankara’n?n Nall?han ilçesinde do?al olarak yeti?mektedir. Bilim dünyas?na 1999 y?l?nda tan?t?lm??t?r. IUCN’e (International Union dor Conservation of Nature and Natural Resources/Uluslararas? Do?a ve Do?al Kaynaklar? Koruma Birli?i) göre tehlike kategorisi EN (tehlike) dir. Bu türün bulundu?u alanlarda hayvan otlat?lmas? yasaklanm??t?r.

ankara 2Görme engelli vatanda?lar için haz?rlanm?? özel bölüm ile de Türkiye’de bir ilk uygulamaya daha imza at?lm??t?r. Bu gördü?ünüz dünya asl?nda 360 derecelik bir projeksiyonun perdesidir. Etkileyici bir tasar?m ile çevremizi korumak için do?al kaynaklar? kullanman?n önemi anlat?lmaktad?r. Odaya girdi?inizde kendinizi farkl? bir atmosferde hissediyorsunuz. Adeta uzayda Dünyay? izler gibi… Müzeye gitme etme ?ans?n?z olursa bu oday? mutlaka ziyaret ediniz.

Kaynak: https://mta.gov.tr