Öğretmenle Röportaj

ogrtmenle-roportaj24 Kas?m Ö?retmenler Günü’nü kutlad?k. Topluma ???k tutan, gelece?e yön veren ö?retmenlerimiz bizim için çok önemli. Biz de ö?retmenlerimizden ve Renkli Kalemler gönüllülerimizden Emine Öztopçu ile hem kendi ö?retmenlik ya?am?, hem de ö?retmenlik mesle?i üzerine bir röportaj yapt?k.

Bran??n?z nedir?

Ben Türk Dili ve Edebiyat? ö?retmeniyim.

Hangi okuldan mezun oldunuz?

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Co?rafya Fakültesi mezunuyum.

Neden ö?retmenli?i seçtiniz? Meslekteki amaçlar?n?z nelerdi? Bunlar?n ne kadar?n? gerçekle?tirebildiniz?

E?itim benim için çok önemli ve herkesin iyi bir e?itimci olaca??n? ve sa?l?kl? nesiller yeti?tirebilece?ini dü?ünmüyorum; çünkü bu çok önemli bir durum. Ben ö?retmenli?e daha ilkokulda okurken karar vermi?tim ve bu konuda iyi oldu?umu dü?ünüyorum ve istediklerimi yapt???ma inan?yorum. Ö?rencilerinizle diyalo?unuzun iyi oldu?una inan?yor musunuz? Ö?rencilerimle muhte?em bir diyalo?um oldu ve hala devam ediyor. Y?llar önce mezun olmu? ö?rencilerimle bile görü?üyorum.

?lgi alanlar?n?z nelerdir? Nelerle u?ra??rs?n?z?

Seyahat etmeyi, gitti?im yerleri en iyi ?ekilde ö?renmeyi, kitap okumay?, sinema ve operay? çok seviyorum. Bir ö?retmen olarak hayatta en çok korktu?unuz ?ey nedir? En korktu?um ?ey haks?zl?klar? görmek, ?ahit olmak ama engelleyememektir.

Birilerinin bilmedi?i bir ?eyi ilk kez sizden duymalar? nas?l bir duygu?

Muhte?em bir duygu. ?lk defa duyduklar? bir ?eyin mimiklerine yans?mas? derse ilgi duyduklar?n?n bir göstergesi oluyor. Ben de bunu gördü?ümde çok mutlu oluyorum.

Sizi ve dersin gidi?at?n? en zora sokan ö?renciyi nas?l ifade edersiniz?

Ö?rencileri belli bir kal?b?n içine sokmak çok do?ru de?il. Farkl? ö?renci profillerinin olmas? mozaik zenginli?idir. Çok hareketli ö?renciler, ö?renme sürecini ne denli etkiliyorsa, içine kapan?k ö?renciler de o denli s?k?nt?l?d?r. Bu nedenle s?n?f içinde ortak bir nokta bulmak gerekiyor. Hemen herkesin çocukluk rüyas? ö?retmen olmak, en az?ndan insanlar sorunca öyle söylerler, ö?retmen ya da doktor.

Sizin hikâyeniz nas?l geli?ti ö?retmenlik yolunda?

Daha önce de söyledi?im gibi ben ilkokuldayken ö?retmen olmaya karar vermi?tim. Benim ö?retmenim yazar Gülten Day?o?lu’ydu ve çok mü?fik bir ö?retmendi. Bize davran??lar? mükemmeldi ve ben de ö?retmenim gibi ö?retmen olaca??m derdim. Oldu?umu da dü?ünüyorum.

Sizce ö?renci olmak m? daha zor yoksa ö?retmen olmak m??

Ö?retmen olmak daha zor diye dü?ünüyorum; çünkü ö?retmen olarak rol model oluyorsunuz. Bu nedenle de hata yapmak gibi bir lükse sahip de?ilsiniz. Çünkü göz önündesiniz, çok dikkatli olman?z gerekiyor.

‘Not’ meselesine nas?l bak?yorsunuz?Yüz alan ö?renci ve zay?f alm?? bir ö?renciye bak?? aç?n?z nedir?

Ben ö?rencilerimi notla hiç ölçmedim. Çünkü bu de?i?ebilir. Sürekli iyi not alan bir ö?rencimin bilgi bak?m?ndan ezber yapt??? için çok zay?f, dü?ük not alan ö?rencimin ise bilgi bak?m?ndan çok donan?ml? oldu?una ?ahit oldum.

Ö?rencilerinizin sordu?u bir soru hakk?nda bilgi sahibi de?ilseniz, nas?l davran?rs?n?z?

Bilmedi?imi samimiyetle ifade ederim. “Ben ara?t?raca??m, siz de ara?t?r?n bakal?m neymi? birlikte ö?renelim.” derim. Ö?retmenler gününüz kutlu olsun. Bize vakit ay?rd???n?z için te?ekkür ederiz. Çok te?ekkür ederim. Bu söyle?iden çok mutlu oldu?umu ifade etmek isterim.