Zeyrek Gönüllüleri Maratonda Koşuyor

Bu y?l 40. defa düzenlenen Vodafone ?stanbul Maratonu 11 Kas?m 2018 Pazar günü saat 9.30’da ba?lad?. Birçok farkl? sivil toplum kurulu?u, ba??? toplamak için seçtikleri kilometrelerde ko?arak parkuru tamamlad?.

Zeyrek Ö?renim Birimi Yöneticisi Umut Balk?z, maraton hakk?nda sordu?umuz sorulara yan?t vererek bizleri bilgilendirdi.

Zeyrek Birim Sorumlumuz Umut Balk?z

Maratonda kaç km ko?tunuz?

40. ?stanbul Maratonu’nda 10 km ko?tum.

Neden maratonda ko?mak istediniz?

Ben bir Ad?m Ad?m ko?ucusuyum. Uzun zamand?r ba??? ko?uculu?u yapmaktay?m. Ko?arak ad?mlar?ma anlam kat?yor, TEGV’e ba??? topluyorum. Amac?m?z insanlar üzerinde fark?ndal?k yaratarak iyilik pe?inde ko?makt?r.

 

Nereden ba?lay?p nereye kadar ko?tunuz?
10 km ko?usu ?stanbul Anadolu yakas? Altunizade’den ba?lay?p Eminönü’nde son buldu.

1234567890

Yakla??k kaç ki?i ile ko?tunuz?
150.000’in üzerinde kat?l?m oldu.

Hangi sivil toplum kurulu?lar? vard??
Birçok sivil toplum kurulu?u kat?ld?, Örne?in; Tema, Tohum Otizm Vakf?, Bilim Kahramanlar? Derne?i, WWF.