Hakkari’de Kültür Varlıkları Çalıştayı Düzenlendi

Hakkari Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kentin kültürel miras? ve kültür varl?klar?n?n aç??a ç?kar?lmas? amac?yla 1. Hakkari Kültür Varl?klar? Çal??tay? düzenledi.

Resim5Çal??tayda konu?an Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Paki?, kentin en önemli simgelerinden biri olan Mir Kalesinin bir ta??n?n bile ortal?kta olmad???n? söyledi. Kentin kültür varl?klar? ile ilgili bir hassasiyet olu?turulmas? gerekti?ini belirten Rektör Paki?, Hakkari co?rafyas?, sosyolojisi ve yeralt? – yerüstü kaynaklar?yla bize ne diyor anlamaya çal??al?m. Ya?ad???m?z co?rafyay? dinlememiz gerekir.

Bu çal??tay?n temel amac?, Hakkari merkez ve ta?rada kültür varl?klar? ile ilgili olumlu bir alg? olu?turmakt?r. Meydan Medresesi ile ilgili iyi bir noktaya geldik. ?imdi önümüzde Zeynel Bey Türbesi ve Medresesi var. Uzun çal??malar?m?z?n ard?ndan Zeynel Bey Türbesinin tahsisini ald?k” dedi.