Bozkırın Ortasında “Blue Hole”e dalış

Eski?ehir'in Çifteler ?lçesi'ndeki Sakarya Nehri'nin do?du?u yer olan Sakaryaba?? mevkiinin alt?nda, baz? denizlerin ortas?nda görülen 'Mavi Delik' (Blue Hole) bulundu.     Eski?ehir Sualt? Görüntüleme ve Ara?t?rma Merkezi...

Midas’ın Kulakları Eşek Kulağı…

Eski?ehir’e 80 km. uzakl?kta bulunan Yaz?l?kaya, binlerce y?l önce kayal?k bir platform üzerine kurulmu?tur. 1.315 m. yükseklikte, dikdörtgen ?eklindeki Frigya yaylas? üzerinde bulunmaktad?r. Yaz?l?kaya An?t? antik Frigya Vadisi s?n?rlar?nda olup, bölgedeki an?tlar?n...

Urfa’nın Sıra Geceleri

Merhaba, bugün size s?ra gecelerimizi anlataca??z. Merhaba diye konuya girdik çünkü s?ra gecesinde ö?rendik ki odaya girdi?inizde “merhaba” derseniz, içerde 50 ki?i de olsa...

Şanlıurfa’da Renkli Bir Gün

?anl?urfa’da bir çocuk olarak gidebilece?iniz yerleri anlatmak istiyoruz. Ama siz yine de bir büyü?ünüzle yola ç?k?n, hiç olmad? dondurma paras?n? onlara ödetirsiniz.   GÖBEKL?TEPE ?lk olarak Göbeklitepe’ye gitmenizi...

Beldiye Başkanından Çocuklara Kütüphane Sözü

Renkli Kalemler ekibi olarak, Eyyubiye Belediye Ba?kan? Mehmet Ekinci’ye k?saca kendimizi tan?tt?ktan sonra röportaj?m?za ba?lad?k. Eyyubiye için kaç projeniz var ve kaç? çocuklarla ilgili? M.E: Eyyubiye...

O Daha Çocuk!

Çocuk i?çili?iyle alakal? büyüklerimiz taraf?ndan bir sürü ?ey yaz?ld?. Ama hiçbir zaman çocuklara yani bizlere bir ?ey sorulmad?.     ?imdi biz yazaca??z ve büyüklerimiz okuyacak. ?lk...

Devrim Hâlâ Saat Gibi Çalışıyor

Devrim otomobilini ?u an sergilendi?i Tülomsa? Müzesi’nde yak?ndan inceledik. ?imdiki otomobillere göre oldukça farkl?. Sanki ya?ayan bir tarih. Yar?m as?r önce yap?lm?? olmas?na ra?men hala...

Eskişehir Misafirlerinin Uçakla İmtihanı

Eski?ehir’de bulunan Hava Kuvvetleri’ne ait uçaklar?n sesleri fazlaca hissedilen bir durumdur. ?ehir merkezinde gezerken kimlerin Eski?ehirli olup kimlerin olmad???n? anlamak asl?nda çok kolayd?r.     Uçak geçerken...

Eskişehir’i Eskişehir Yapan 5 Gerçek

LÜLE TA?I - Beyaz Alt?n Unutuluyor! Lületa??; i?lenmesi kolay, beyaz ve gözenekli bir mineral-dir. Zarif ve narin yap?s?yla tamamen özgün bir malzeme olan lületa??ndan sadece tütün...

İzmir’in Gözbebeği

?zmir Saat Kulesi, 1901 y?l?nda ?zmir halk?n?n padi?ahlar?na 25. y?l arma?an? olarak yapt?r?lm??t?r. Böyle bir hediye olarak saat tercih edilmesinin sebebi, eskiden saatlerin çok...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla