ATEŞİMİZ ÇIKTI! ŞİMDİ NE OLACAK?

Renkli Kalemler olarak bu sene hepimizi yoran salg?n? ve ate?imiz ç?kt???nda ne oldu?unu Uzman Doktor Say?nAy?egül Ersoy ‘a sorduk. Bebeklerde ve çocuklarda görülen ate?, en...

Otlardan Gelen Şifa

Do?adan gelen ?ifal? ve lezzetli otlar?n zengin dünyas?n? sizler için ara?t?rd?k. Da?l?k ve k?raç bölgelerde kendi ba??na yeti?en, kahve ve sak?z yap?m?nda da kullan?lan sütlü...

Uzun Ve Sağlıklı Yaşam Diyeti

25 May?s 2022 tarihinde Gaziantep Emek Hastanesi Diyetisyeni Behice Yediler’den obezite ve diyetisyenlik hakk?nda bilgiler ald?k. “Diyetisyenlik nedir?” sorusunu “sa?l?kl? beslenme” olarak k?saca cevaplad?. Merak edilen...

Çocuklara Kaya Tırmanışı Eğitimi Verildi

  Hakkari’de do?a sporlar? alan?nda faaliyet yürüten Cilo Da?c?l?k ve Do?a Sporlar? Kulübü, çocuklara kaya t?rman??? e?itimi verdi. De?i?ik okullardan yakla??k 15 ö?rencinin kat?l?m?yla do?ada...

Hakkari Kayak Merkezi Çocukların Eğlence Merkezi Oldu

Hakkari ?ehir merkezine 12 km mesafede bulunan Hakkari Kayak Merkezi, hafta sonlar? ilkö?retim ö?rencilerinin e?lence merkezi oldu. Hakkari Milli E?itim Müdürlü?ü taraf?ndan yürütülen bir proje...

Yılın İlk Bebeği Cizre’de Doğdu

??rnak'ta yeni y?l?n ilk bebe?i saat 00.00'da Cizre Devlet Hastanesi'nde dünyaya geldi. Selamet ve Kadir çifti dünyaya gelen k?zlar?na “Nur” ismini verdi. Do?umu gerçekle?tiren Opr....

Bisikletliler Derneği’ni Ziyaret

  Türkiye’de bisiklet kültürünün geli?tirilmesi, yayg?nla?t?r?lmas? ve ileti?imin sa?lanmas? amac?yla, çal??malar?n? yürüten Bisikletliler Derne?ini ziyaret ettik. Dernek Genel Sekreteri ve Sakarya ?ube Ba?kan Yard?mc?s? Mert Atalay çal??malar? hakk?nda...

Sakaryaspor’da Hayat Durmuştu

Bizler için 16.12.2018 tarihinde Sakaryaspor'da hayat durmu?tu. Çünkü bu tarihte Sakaryaspor'un Samsunspor ile maç? vard?. Neredeyse bütün halk tak?m?n? desteklemek için oradayd?. Kad?n, erkek,...

Şehrin Kalbi Sakaryaspor ile Atıyor

Sakaryaspor ilk haftalar kötü ba?lasa da ilk yar?y? 1. olarak bitirdi. Sakaryaspor’un azmi görülmeye de?erdi. Sakaryaspor her seneki gibi kadrosunu yeniledi ve gümbür gümbür gelmeye devam...

Pervarispor Yeniden Sahalarda

Pervari Kaymakaml??? ve Pervari Belediyesinin katk?lar?yla yeniden sahalara dönen Pervarispor’un ba?kan? Cevdet Özer, Renkli Kalemler gazetecilerinin sorular?n? yan?tlad?. Pervarispor geçmi?te de olan bir tak?md?, yeniden...

SON YAZILAR

Daha fazla

    HABER KARMASI

    Daha fazla