POPÜLER YAZILARIMIZ

Emrah ile Selvi’nin Sevda Hikayesi

Erci?’te 17. yüzy?ldan beri süregelen bir sevda hikâyesi günümüze kadar ula?m?? ve ülkemizde en çok bilinen hikâyelerden biri olmu?tur. Do?u Anadolu’da yayg?n olan hikâyelerden birine...

Adana’nın Ünlü İçeceği Aşlama

 Renkli Kalemler Adana ekibi olarak Adana’n?n me?hur içece?i a?laman?n tarifini sizler için ara?t?rd?k. Adana'da me?hur bir içecek olan a?lama gü?üm içerisinde foto?raf ta gördü?ünüz ?ekilde s?rtlarda...

MUTLAKA OKUNMALI

Geri Dönüştürüyoruz…

1996 y?l?nda kurulan Ataksan At?k De?erlendirme San. ve Tic. A.?.’nin ana faaliyet kolu at?k ka??tlar?n verimli ?ekilde toplanmas?, ayr?lmas? ve geri kazan?ma haz?r hale...

Mülteci arkadaşlarım

Konu?malar? çok de?i?ik çocuklarla tan??t?m bugün... Mültecilerin ülkelerinde sava? oldu?u için ba?ka ülkelere gitmek zorunda kalan ki?iler oldu?unu ö?rendim ve kendimi onlar?n yerine koydum....
Emirgan Lale Festivali

Laleler Diyarı: Emirgan Korusu

Renkli Kalemler Yeniköy ekibi olarak siz okurlar?m?z? Bo?az'?n incisi Emirgan'da tarih ve do?ayla bulu?turmak istedik. Emirgan Korusu'nu sizler için ziyaret ettik. ?stanbul'da Emirgan - ?stinye...

B?Z?M BURALAR

ESKİŞEHİR’İN HAZİNESİ HAMAMLAR

Yeni aç?lan Eski?ehir Hamam Müzesi’ni ziyaret ederek Eski?ehir’in hamam kültürünü tan?ma f?rsat? yakalad?k. Türk hamamlar?na benzetilerek olu?turulan müzede, hamamlarda kullan?lan farkl? e?yalar?n sergileri ve hamam...

Adana Ulu Cami Külliyesi

Adana'n?n en önemli tarihi eseri olarak kabul edilen Adana Ulu Cami Külliyesi, cami ba?ta olmak üzere medrese, türbe, çe?me ve küçük bir saray olarak addedilebilecek mimari...

Ters Lale Hikayesi

Dünyada bir benzeri bulunmayan ve anavatan? ‘Da?lar?n Kenti’ Hakkari ilimizde yeti?en ters lale, dünyan?n en nadide çiçeklerinden biridir. Bölgede sar?, aç?k k?rm?z? ve koyu...

GEZEL?M GÖREL?M

YA?AM VE ÇEVRE

Cizre Semalarında Boynuzlu Bir Baykuş

Zengin canl? ya?am?na sahip olan Dicle Deltas? nadir hayvan türleri için de durak haline geldi. Cizre’nin...

5 Haziran Dünya Çevre Günü İçin Elele Veren Çorlu

5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında doğa için harekete geçen Çorlu bizlere çok...

Yaşanabilir Çevre

Çevre kirlili?i günümüzün en büyük sorunlar?ndan biridir. Su, hava, toprak, gürültü çevre kirliliklerine örnektir.Tüm bu...

Coşkusu Hiç Eksilmeyen Çağlayan 

Yaz?n ayr? k???n ayr? Girlevik ?elalesi her an co?kuyla ça?lamaya devam ediyor.

Fırıncılara Pazar tatili

Samsun F?r?nc?lar Odas? Ba?kan?, halk?n hijyen ko?ullar?na uygun üretilmi? nitelikli ekmek yemesi ve sektör çal??anlar?n?n...

SON YAZILAR

İzmir’in Yöresel Halk Oyunları

Türk halk oyunları farklı bölgelerin kendi kültürlerinden özellikler taşıyan, halk danslarına verilen isimdir. Özel olarak dikilmiş yöresel kıyafetler giyen dansçılar, müzik eşliğinde...

Nesilden Nesile Yaşam Mücadelesi

Dünyada eşi olmayan, Van Gölünün doğasına özgünlüğüyle ilgi çeken inci kefali, her yıl belli aylarda akıntıya karşı...

Van Müzesi

Müzelerin sadece bize bilgi verdiğini değil, hayatı da anlattığını biliyor musunuz? Bunlardan biri de...