Emrah ile Selvi’nin Sevda Hikayesi

Erci?’te 17. yüzy?ldan beri süregelen bir sevda hikâyesi günümüze kadar ula?m?? ve ülkemizde en çok bilinen hikâyelerden biri olmu?tur.

Do?u Anadolu’da yayg?n olan hikâyelerden birine göre Emrah, Erci? Kalesi Beyi Miro?lu Mahmud’un korumas?ndaki Â??k Ahmed’in o?ludur. Emrah, Bey’in huzurunda saz çalmaya özenir, ama saz?n tellerini kopar?nca babas? taraf?ndan azar i?itir. A?layarak kaçar ve bir mezarl?kta uyurken rüyas?nda pîr (iyiliksever, ya?l? kimse) elinden bâde (içecek çe?idi) içerek Miro?lu Mahmud Bey’in k?z? Selvi’ye sevdalan?r. Selvi de Emrah a?k?na bâde içmi?tir. Bu s?rada Van üzerine sefere ç?kan ?ah Abbas, Erci?’e de u?ram?? ve buray? yak?p y?km??t?r. Yedi y?l süren ku?atma sonunda Van Kalesi’ni alamayan ?ah Abbas geri dönmeye karar verir. Dönü?te u?rad??? kent ve kalelerde bulunan bütün genç k?zlar? da tutsak edip ?sfahan’a götürür. Aralar?nda Emrah’?n sevdal?s? Selvi de vard?r. Emrah babas?yla birlikte Selvi’yi aramak üzere ?sfahan’a gider. Burada ?ah Abbas ile Selvi’nin dü?ünleri yap?lmaktad?r. Emrah saz çal?p deyi?ler söyleyerek Selvi ile birbirlerine sevdaland?klar?n? anlat?r. ?ah Abbas’? ikna ederek sevdi?ini de yan?na al?p memleketine gitmek üzere yola ç?kar. Emrah Erci?’e ula?t?ktan sonra birçok güçlükle ba? ederek sevdi?iyle evlenir. Yolda rastlad??? Nazl? adl? bir ba?ka k?za da sevdalanan Emrah onunla da evlenir. Bu hikâye halk taraf?ndan benimsenerek dillerden dü?memi? ve günümüze kadar ula?m??t?r.

selvi2

 

 

 

 

 

Kaynak: www.edebiyatfatihi.net