Resim2Hakkâri, tarih boyunca büyük medeniyetlerin (Sasani, Bizans, Abbasi, Selçuklu ve Osmanl? gibi) k?y?s?nda yer alm??, Anadolu’nun güneydo?u kö?esinde yüksek da?lar ve vadilerden olu?an bir yöremizdir.

Bu durum ortaça?da da de?i?memi?; güç co?rafi ko?ullar ula??m? ve yerle?imi zorla?t?rm??, göçebelik ve buna ba?l? olarak hayvanc?l?k yerel kültürün özellikleri olarak ortaya ç?kmas?na neden olmu?tur. Ortaça? boyunca Anadolu, ?ran ve Irak’?n aras?nda kalan bu da?l?k co?rafyada, ?slam ve H?ristiyanl?k kültürel dokuyu belirleyen iki önemli unsur olmu?tur. Geleneksel evler ve k?rsal kesimdeki konutlar ise turizmin önemli çekiciliklerindendir.

Hakkâri’de yer alan konak ve saraylar yerel kültürün tan?t?lmas? ve yöreyi ziyaret eden turistlere geçmi?ten günümüze Hakkâri’nin ev ve eklentilerinin geçirdi?i süreci anlatmas? aç?s?ndan önemlidir. Turistlerin en çok ilgi duyduklar? konular?n ba??nda yöre insan?n?n davran?? özellikleri gelmektedir.

Kaynakça: www.hakkari.ktb.gov.tr