Yayla ve Yüksek Platoların Çocukları

 

da?larda çocuk olmak (34)Hakkari co?rafyas?n?n çe?itlili?i, do?as?n?n farkl?l??? ya?ama da yans?yor. Derin Zap Vadisi’nin çocuklar? ve üç bin metre yükseklikteki platolar?n çocuklar?, do?a ile iç içe ya?arken, çocuk oyunlar? da onlar kadar temizdir.

Teknolojik ve plastik oyuncaklardan uzak, do?an?n verdi?i oyun alanlar?, oyuncaklar? ve hayvan dostlar? ile keyifli bir çocukluk ya??yorlar. Berçelan Yaylas?’ndaki ve di?er yaylalardaki çocuklar, yaylan?n ve ya?am?n keyfini çe?itli oyunlarla ç?kar?yorlar.

Zap Vadisi’ndeki köylerde ise çocuklar nehir kenar?nda topraktan, çamurdan heykeller yaparak gerçek çocuklu?un yarat?c?l???n? kullan?yorlar.