Misi’de Güzel Bir Gün

çocuk kütüphanesiRenkli Kalemler ekibi olarak Bursa’ya 12 km uzakl?kta Misi Köyü’ne geziye gittik. Günümüzde Gümü?tepe Mahallesi olarak bilinen Misi’de bir çocuk kütüphanesi, bir foto?raf müzesi, bir edebiyat müzesi, bir de ipek evi var.

Güne?li bir pazar günü TEGV’den yola ç?kt?k. K?sa bir yolculuktan sonra Misi’ye varm??t?k. ?imdi size orada gördüklerimi anlataca??m. Bursa’ya 12 km uzakl?kta bulunan Gümü?tepe Mahallesi ad?yla da bilinen Misi Köyü, içinde bir çocuk kütüphanesi, bir foto?raf müzesi, bir edebiyat müzesi ve bir de ipek evi olan çok güzel bir yerdir. Biz de s?ras?yla kütüphaneyi ve müzeleri ziyaret ettik.

ipek müzesiÇOCUK KÜTÜPHANES?:  
2014 y?l?nda hizmete aç?lm??t?r. Nilüfer Belediyesine ba?l?d?r. Baz? ö?renciler ders çal??mak için buraya gelir. Eski bir Bursa evinde, çocuklar ad?na kurulmu?tur. Buras? vatanda?lar?n katk?lar?yla geli?en ortak bir yerdir. Kitaplar ve etkinlik odas?nda oyuncaklar bulunur. Çok çe?itli kitaplar vard?r: yerli, yabanc?, dini, macera, çizgi roman gibi. Türk edebiyat? a??rl?kl?d?r. Cep Kütüphanem ad?ndaki uygulama ile arad???n?z kitaplar yoklanabiliyor. Burada çocuklar?n kitap sevgisini geli?tirmek için “Boyun Kadar Kitap Oku” ve “Kitap Söyle?ileri” gibi etkinlikler yap?l?yor. Kütüphanede ne kadar kitap oldu?unu merak ettik. Gezi yapt???m?z tarihteki say?n?n 12.299 oldu?unu ö?rendik.

 

FOTO?RAF MÜZES?: 2017 y?l?nda aç?lm?? çocuk kütüphanesii (1)foto?raf sanat? ile ilgili bir müzedir. Müzede bir çok foto?raf, foto?raf makinas? ve foto?rafla ilgili sözler bulunur. Örne?in, “Foto?raf? makine de?il, insan çeker.” Foto?raf? 1826 y?l?nda Joseph Nicephore Niepce bulmu?tur.
Foto?raf müzesinde bir de karanl?k oda var. Foto?raf bas?lan bu odaya girme ?ans?m?z oldu. Karanl?k odada siyah beyaz görüntüler ç?kar?l?r. Foto?raflar?n üzerinde ilaç kalmas?n diye görüntüler y?kan?r. Resimler yanmas?n diye k?rm?z? ???kta çal???l?r. 1864 y?l?nda James Clerk Maxwell k?rm?z?, ye?il ve mavi olmak üzere üç ???k kayna??n? birle?tirerek renk olu?umunu saptam??.
çocuk kütüphanesi kap?
EDEB?YAT MÜZES?: 
Edebiyatla ilgili e?yalar?n ve kitaplar?n bulundu?u bir müzedir. Buras? ilk ve tek edebiyat müzesidir. Burada edebiyatla ilgili gazeteler, pek çok kitap, ?iir ve yazarlara ait e?yalar gördük. Bunlardan baz?lar? gözlük ve kalemler, yazarlar?n ba?ka yazarlara yazd??? mektuplar ve baz? yazarlara ait daktilolar gibi. Oya Uysal (1952- ) ve H?fz? Topuz ( 1923- )’un daktilosunu gördü?ümüz yazarlardan baz?lar?yd?. Müzenin kar??s?nda y?k?k bir bina var. Müze yöneticisinden ald???m?z bilgiye göre bu bina Edebiyat Galeri olacak. Müzede en çok ilgimi çeken eser Edip Cansever’in yazd??? Umutsuzlar Park? kitab? oldu.

?PEK EV?: ?pek Evinde ipek kuma??n yap?m? ile ilgili e?yalar, kozalar, dokuma tezgahlar? ile ipekten yap?lan e?yalar bulunuyor.