POPÜLER YAZILARIMIZ

Takım Yıldızı Nedir?

Bence hepinizin dikkatini tak?my?ld?zlar? çekmi?tir. O zaman uzay?n renkli simalar? tak?my?ld?zlar? ile tan??al?m. Tak?my?ld?zlar? bir nesne, e?ya ya da hayvan ad? al?rlar. Bunun sebebi, bilim insanlar?...

Gezegenler Hakkında Bilgiler

Kimi zaman bize yüzünü gösteren, kimi zaman ise sadece belgesellerde ve dergilerde görüp bilgi sahibi olabildi?imiz o devasa gezegenleri gelin hep birlikte inceleyelim. Gezegen Nedir? Bir...

MUTLAKA OKUNMALI

Ne Kadar Çok Ahşap Oyuncak, O Kadar Çok Gülen Çocuk

İzmir’in en değerli sanatçılarından Ahşap Oyuncak Ustası İrfan Uğurlu ile ahşap oyma sanatını ve ahşap oyuncakları konuştuk. Anadolu Selçukluları’ndan...

Güzel İzmir’im

?zmir'e gelip de belli yerlere u?ramazsan?z geziniz yar?m kalm?? gibi olur. Bu güzel ?ehre dair önemli bilgilere hep birlikte bir göz atal?m.           ?lk olarak Kemeralt?'ndan...

Hakkari’de Çocuk Olmak

Hakkari’de çocuk olmak çok güzel bir ?ey. Her istedi?ini yapars?n ve okulda ders gördükten sonra TEGV diye bir yere gidersin. Oras? çok e?lenceli ve...

SPOR VE SA?LIK

Altın sarısının zararları

Günümüzde en çok sevilen yemeklerden olan patates k?zartmas?n?n zararlar?n? biliyor musunuz? Patates k?zartmas?n?n zararlar? saymakla bitmiyor. Siz de benim gibi patates k?zartmas?n? çok seviyorsan?z b?rakman?z...

Judo’nun melek yüzleri

“Down Sendromu (DS), bir hastal?k de?il genetik bir farkl?l?k, bir kromozom anomalisidir. En basit anlat?m? ile s?radan bir insan vücudunda bulunan kromozom say?s? 46...

Bisikletliler Derneği’ni Ziyaret

  Türkiye’de bisiklet kültürünün geli?tirilmesi, yayg?nla?t?r?lmas? ve ileti?imin sa?lanmas? amac?yla, çal??malar?n? yürüten Bisikletliler Derne?ini ziyaret ettik. Dernek Genel Sekreteri ve Sakarya ?ube Ba?kan Yard?mc?s? Mert Atalay çal??malar? hakk?nda...

B?LEL?M

Etem Çalışkan’dan Çocuklara Öğütler

 21-22 Nisan tarihleri aras?nda gerçekle?tirilen Adana 2. Geleneksel El Sanatlar? Festivali kapsam?nda davetliler aras?nda yer...

Kulp’ta Bir İlk: Gözetmensiz Sınav Uygulaması

Kulp ilçesine ba?l? Bay?r Ortaokulunda LGS’ye haz?rlanan ö?rencilere yönelik yap?lan deneme s?navlar?nda bir ilk ya?and?....

Beşinci Sınıflar Arasında Kitap Gezintisi

Okulumda benim gibi be?inci s?n?fa giden arkada?lar?m hangi kitaplar? okumay? seviyor diyerek kalem ve defterimi...

Karikatür Köşesi

Karde?im Mustafa Kaya gazetemiz için karikatürler çizdi.Biz de sizlerle payla?mak istedik.  

Gazeteciyle Tanışmak

Renkli Kalemler ekibi Gazeteci ?ennur Y?ld?z ile tan??ma f?rsat? buldu. Haber, gazete, foto?rafç?l?k kavramlar? hakk?nda...

GEZEL?M GÖREL?M

Muradiye’nin Dört Mevsim Şöleni

Van'?n Muradiye ilçesinde dört mevsimi ya?ayan ?elale... Muradiye ?elalesi her mevsim görsel bir ?ölene imza at?yor. Bend-i Mahi üzerindeki görkemli ?elale Muradiye ?elalesi, Van il...

B?L?M

Sağlık Adam

“At?klar? yere de?il, Geri dönü?üme atal?m. Dünya pislenmesin, Sa?l?kl? ya?ayal?m.” Slogan?yla girdikleri okul yar??mas?nda Renkli Kalemler ekibinden Sare ve Bulut at?k maddelerden ürettikleri robot sayesinde madalya kazand?lar. Okul yönetiminin...

SON YAZILAR

Gazeteciliği Bir Bilenden Dinledik

Renkli Kalemler Zeyrek gazetesi için bizlere koçluk yapan Milliyet Gazetesi’nde muhabir olan Ozan Kadüker, birimimizde bizleri...

Dario Moreno Kimdir?

Memleketin yetiştirdiği en büyük seslerden biri olarak nitelendirilen Dario Moreno, asıl adı David Arugete, Yahudi asıllı Türk...

İki Resim Arasındaki 2 Fark

İki resim arasındaki 12 farkı bulunuz.