Atatürk’ün Bilinmeyen Yönleri

6456_1ceb

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önderimiz Atatürk’ü hepimiz tan?yoruz ve biliyoruz. Fakat daha önce çok fazla duymad???m?z an?lar?n? ve bilinmeyen yönlerini sizler için ara?t?r?p derledik.

“Atatürk” lakab?n? ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu Ba?kan? bir konu?mas?nda kullanm??, Atatürk de bu kavram? be?enerek soyad? olarak alm??t?. Kendisine “Ata” ad? ile hitap edilmesinden hiç ho?lanmazd?.

Atatürk’ün Manast?r Lisesi y?llar?ndan kalan bir al??kanl?kla hayat? boyunca en sevdi?i yemek kuru fasulye ve pilav olarak kald?. Tatl?ya dü?kün de?ildi ama can? istedi?inde çok sevdi?i gül reçelini tercih ederdi. Atatürk’ün en sevdi?i ve hayalini kurdu?u ?ey dünya turuna ç?kmakt?. Ömrü yetseydi bir dünya turuna ç?k?p Türk dili ve üzerine yapt??? çal??malar?n? geni?letecekti. Ba?ucu kitab? Çal?ku?u’ydu. Binlerce kitab? vard?, ama bunlar?n aras?ndan bir tanesini hayat? boyunca hatta cephede bile ba?ucundan ay?rmad?. Re?at Nuri Gültekin’in ünlü Çal?ku?u roman?n? hep yan?nda ta??r, kitab?n her gün rastgele bir sayfas?n? aç?p okurdu. Atatürk, tam bir salon adam?yd?; en sevdi?i dans valsti. Bunun nedeni küçükken durmadan annesinin ona bu dans? göstermesidir.

Kaynak: www.onedio.com