10 yıllık gönül

10-yillik-gonul

Bugün 10 y?ld?r TEGV’de gönüllü olan Yalç?n P?s?l Abimle röportaj yapt?m. Çok e?lenmeyi, gezmeyi, ara?t?rmay? seven bir abiye benziyordu… Biyolog olan Yalç?n Abi’ye hayat?yla ilgili sorular sordum.

Ne i? yap?yorsunuz?

1979’da do?dum. Samsunluyum. ?lk, orta ve yüksek ö?renimimi Samsun’da tamamlad?m. Üniversitede biyoloji okudum, biyologum. Önce k?sa bir süre mikrobiyoloji laboratuar?nda çal??t?m. Onun yan? s?ra uluslararas? firmalarda çal??t?m. Mu?la, Kastamonu ve Samsun’da ilaç tan?t?m? ve sunumlar yaparak ilaç tan?tt?m, hastalar?n nas?l fayda görece?ini anlatt?m. ?imdi kendi medikal firmam? kurdum. Ayn? zamanda biyoloji alan?nda a?? üretmeye çal???yorum. Yurt d??? organizasyonlarda bulunuyorum. Yurt d???na ç?kma ihtimalim var, oralarda da a?? çal??malar?n? yürütece?im.

Küçükken hangi okula gittiniz?

Gülsüm Sami Kefeli ?lkö?retim Okulu’na gittim.

TEGV’de ne zaman gönüllü oldunuz?

2004 y?l?nda TEGV gönüllüsü oldum. 10 sene oldu. Yüksek lisans program?na kaydolmu?tum, ö?retmen olmak istiyordum. “Bir çocuk de?i?ir, Türkiye de?i?ir” ilan?n? gördüm. Bu yaz? çok ho?uma gitti ve neden ben gönüllü olmayay?m neden bilgilerimi çocuklarla payla?mayay?m diye kendime sordum ve böylece gönüllü oldum.

Kaç dil biliyorsunuz?

?leri seviyede ?ngilizce, iki sene önce Çince ö?renmi?tim. Bir de Japonca biliyorum.

Hangi ülkelere gittiniz?

Fransa, Rusya, Japonya ve Gürcistan.

Japonya’ya ne zaman gittiniz?

Medikal firmam oldu?u için her sene gidiyorum.

Bize biraz Japonca konu?ur musunuz?

Anata taçiva kireydes. “Hepiniz çok güzelsiniz” dedim.