Asuman Abla ile Sıcak Bir Sohbet

asuman-abla-ile-sicak-bir-sohbeti?anl?urfa i? dünyas?nda önemli bir yer edinen kad?n giri?imci Asuman Yazmac?’ya konuk olduk.

 

 

 

?anl?urfa’da bir kad?n olarak i? hayat?nda olman?z nas?l bir duygu?

A.Y: Sadece ?anl?urfa’da de?il, asl?nda dünyada kad?n olmak zor. Türkiye’de kad?n olmak biraz daha zor; Do?u’da kad?n olmak ise çok daha zor. Bu minvalde de ?anl?urfa’da kad?n olmak,
bir çal??an kad?n olmak elbette ki kolay bir süreç de?il. Fakat benim bu sektörde 10. Y?l?m. E?er azimli, kararl? ve dürüst olursan?z çal??man?zda hiçbir problem olmaz. Yani burada kad?n ya da erkek ayr?m? olmaks?z?n sizin duru?unuz çok önemli. Ben de bir kad?n olarak bu ?ehirde turizm sektöründe 10. y?l?m? ticarette ise 21.y?l?m? doldurdum. Duru?unuz önemli, yapt???n?z her i?te dürüst, azimli ve kararl? olursan?z, att???n?z ad?m? bilerek atarsan?z i? kad?n? olmak da kolay, i? yapmak da kolay.

?anl?urfa’da önemli bir i? kad?n?s?n?z. Bunu di?er kad?nlara da tavsiye ediyor musunuz?

A.Y: Evet ben 2005 y?l?nda, ?anl?urfa’da ilk ve tek giri?imci kad?nd?m. Bu i?i kurduktan sonra 2007 y?l?nda da ?anl?urfa Giri?imci ?? Kad?nlar? Derne?i’ni kurduk. Buradaki amac?m?z giri?imci kad?nlar?n say?s?n? art?rmakt?. Çünkü bir ülkenin ekonomisinin güçlenmesini istiyorsan?z kad?n?n mutlaka i? hayat?nda olmas? gerekiyor. Biz de bunu kendimize amaç edinip Giri?imci ?? Kad?nlar? Derne?i’ni kurduk ve kad?nlar?n say?s?n?n artmas? yönünde çal??malar yapt?k. Elbette ki ben bir i? kad?n? olarak Urfa’da giri?imci i? kad?nlar? say?s?n?n artmas?n? önemsiyorum ve kad?nlar?m?za da bunu tavsiye ediyorum.

Cevahir Konukevi’ndeki ba?ar?n?z? herkes biliyor, peki kendi mutfa??n?zda da bu kadar ba?ar?l? oldu?unuzu dü?ünüyor musunuz?

asuman-abla-ile-sicak-bir-sohbet2

A.Y: Çok güzel bir soru. Gerçekten evdeki mutfa??mda kahvalt? d???nda hiçbir ?ey yapm?yorum. Benim dama??m çok iyi. ‘Asuman Han?m iyi yemek yapar m?s?n?z?’ diye sorarsan?z yemek yapmay? inan?n bilmiyorum. Kötü yeme?i hiç yemem, yedirtmem. Buradaki kural?m?z bu. ??imi iyi takip ediyorum, çünkü ben iyi yemekler yap?lan bir evde yeti?tim; o yüzden çok iyi bir gurme oldu?umu söyleyebilirim. Fakat iyi bir yemek yapmay? maalesef bilmiyorum.

?anl?urfa’da popüler bir kad?ns?n?z. ?u anki konumunuza gelene kadar çekmi? oldu?unuz zorluklar neler?

A.Y: Elbette ?u zamana gelene kadar her ?ey kolay olmad?. Muhakkak ki zorluklarla kar??la?t?k. Az önce de ifade etti?im gibi erkek egemen bir sektörde kad?n i?letmeci olmak i?in en zor taraf?yd?. Çevremdekilere göre benim çok disiplinli olmam bir zorluktu. Onlar disipline al???k olmad?klar? için, “Asuman Han?m’la çal???lmaz” diyorlard?. Benim Cevahir Konukevi’ni açt???m günden beri hep yapt???m ?ey, insanlar? al??kanl?klar?ndan vazgeçirmek oldu. Çal??ma arkada?lar?m?n al??kanl?klar?n? de?i?tirmeyi yüzde 85 oran?nda ba?ard???m?za inan?yorum. Bunun d???nda bir zorluk ya?amad?m.

Asuman Yazmac? ile yapt???m?z bu sohbet sonunda disiplinli bir çal??an olmay? kendimize amaç edindik. Seni tan?d???m?z için mutluyuz Asuman Abla. Te?ekkür ederiz bir kez daha…

 

Renkli Kalemler Ekibi: Eylem Nur Samak, Merve Nur Toprak, Tayhanur Bülte, Firdevs Bozda?, Asuman ?rgün, Berivan Çakmak, Tuba Çakmak, Ömer Faruk Ba?da?, Rojbin Çak?r, Bilal Y?lmaz