Türk’ün Kahramanlığı

K?br?s Sava??’n? bizzat ya?ayan bir gazimizden dinlemeye haz?r m?y?z? Kimi zaman hüzünlendiren kimi zaman gururland?ran birkaç an? sizleri bekliyor…

K?br?s gazisi dedeme “Bize sava? y?llar?nda ya?ad???n birkaç an?dan bahseder misin?” dedim. Dedemin verdi?i cevab? a?a??da sizler için payla??yorum:

IMG-20190319-WA0001

“Ben Muhittin Karatay. 1953 y?l?nda do?dum. 1973’te askerlik yapt?m. 1974’te ise K?br?s Sava?? vard?. O zamanlar fazla televizyon yoktu ama biz askerler radyodan sava?? takip edip kendi aram?zda konu?uyorduk. Ben de Adana Osmaniye’de uzman çavu?tum. Kimin hangi silahlarla kat?laca?? ve sava?ta görevinin ne olaca?? belirlendi. Ben kendi mangama (küçük asker toplulu?u) payla??lan görevleri anlatt?m. Görevim a??r silah topçusuydu. Tanklara kar?? silahlar? kullan?rd?m. 15 Temmuz’da Osmaniye’den ç?kt?k, ormana girdik. Gece vakti Akdeniz k?y?lar?na vard?k ve gemilere bindik. K?br?s’a yeti?irken toplar, silahlar patl?yordu.

Gemimize isabet eden tek bir mermi de bir ba?çavu?umuza isabet etti. Karaya ç?kmadan bir ?ehit verdik. “Acaba karaya ç?kmadan biz de ?ehit olur muyuz? Karaya ç?kabilecek miyiz?” diye dü?ün-meye ba?lad?k ve sonunda karaya ç?kt?k. K?y?da hep askerler vard?. Bizden bir saat önce komandolar havadan indirme yapm??lar. Hiçbirimizin ailesi yan?nda de?ildi ama K?br?s’ta ya?ayan Türklerde bizim ailemizdi. Silahlar?m?z? ku?and?k. Çevrede aramaya ç?kt?k. ??itme engelli okulu vard?. Okula girip dü?man var m? diye arad?k. Alt? tane çocuk okulda kalm?? s???naklara girmi?ler, acaba Türkler bizi de mi vuracaklar diye dü?ünmü?ler. Tabii, Türk askerinin merhameti çok büyüktür. Hiçbir çocu?a, ya?l?ya ve zorda kalm??a zarar vermez.

Türk askeri merhametlidir ama dü?mana kar?? her zaman dimdiktir. Ölene nurlu asker, sa? kalana onurlu insan derler. ??te ben de o onurlu insanlardan biriyim. Çok gururluyum, omuzlar?mda vefat eden arkada?lar?m?n kan? var.”