Necati ve Saykolar

0000000601374-1Müzik ve e?lenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu, Necati ve Saykolar, do?açlama replikleriyle gençlerin be?enisini topluyor.

Rock müzik tabanl? interaktif performans grubu Necati ve Saykolar, 2008 y?l?nda Necati Karaday?(ba?lama, vokal) ve Alper Kayman (elektrogitar, vokal) önderli?inde kuruldu. Yapt?klar? müzikal performansla kendilerine farkl? bir kulvar yaratan grup, ilerleyen zamanlarda bu tarz? daha da geli?tirerek kitlesini geni?letti. 70 ve 80’lerin yerli ve yabanc? müziklerinden etkilenen Necati ve Saykolar beste ve sahne performanslar?nda o y?llar?n sound’lar?n? kendilerine örnek al?yorlar. Necati ve Saykolar bu müzikleri günümüz tarzlar?na uyarlayarak sahnelerine bir parça interaktif performans ekliyorlar. Grup, s?ras?yla Bar?? ?anl?soy (basgitar) ve Serhat Ergür’ün(davul) kat?l?m?yla zenginle?en kadrosunu halen koruyor. Necati ve Saykolar, repertuvarlar?ndaki farkl?l?k ve yorumlar?ndaki çe?itlili?i sahne ald??? birçok platformda hedef kitleye ba?ar?yla aktard?. Grubun ilk albümü olan ”Dur, Bak, Dinle, Geç” projesi; bu farkl? tarz?n e?lenceli bir sunumudur.