ESKİŞEHİR’İN GURURU DÜNYA ŞAMPİYONU

20 ya??ndaki Eski?ehirli yüzücü 2022 Paralimpik Yüzme Dünya ?ampiyonas?’nda dünya ?ampiyonu oldu!

Sümeyye Boyac?’n?n ad?n? 2022 y?l?nda belediye otobüsleri ve tramvaylar?n üstünde s?k s?k görmü? olabilirsiniz. Eski?ehir’in gurur duydu?u Sümeyye Boyac?’n?n kim oldu?unu biliyor musunuz?

5 ?ubat 2003 Eski?ehir do?umlu olan Sümeyye Boyac?, dünyaya iki kolu olResim2madan ve kalça kemi?i ç?k?k olarak geldi. 6 ya??ndayken ayaklar?n? elleri gibi kullanmaya ba?layan yüzücü, ayaklar?yla resimler yapmaya ba?lad? ve Rus masallar?n? resmetti. Yapt??? resimler yurtd???nda sat?lmaya ba?lad?.

Yüzme maceras?na ise bir gün akvaryumda bal?klar? izlerken ba?lama karar? ald?. T?pk? bal?klar gibi yüzmek için kollara ihtiyac? olmad???n? anlam??t? akvaryumu izlerken.

Yüzücülük kariyerinde ba?ar?lardan ba?ar?lara ko?tu. 2013’te ba?lad??? kariyerini 2016’da Uluslararas? Alman ?ampiyonas?’nda  50 metre s?rtüstü gençler B S5 kategorisinde alt?n madalya kazanarak taçland?rd?. 2017 Avrupa Paralimpik Gençlik Oyunlar?’nda 50 metre s?rtüstü S1-5 kategorisinde bronz madalya ald?.

?kinci alt?n madalya, 2018 Dublin’de yap?lan Avrupa Paralimpik Yüzme ?ampiyonas?’ndan 50 metre s?rtüstü S5 kategorisinden geldi. Ertesi y?l 2019’da bu defa Londra’da Dünya Paralimpik Yüzme ?ampiyonas?’ndan gümü? madalyayla dönen Sümeyye ad?n?n tarihe yaz?laca??n? 2022 y?l?nda kesinle?tirdi.

70 ülkeden 600’den fazla sporcunun kat?ld??? Portekiz Madeira Adas?’nda düzenlenen Paralimpik Dünya ?ampiyonas?’nda 50 metre s?rtüstü yar???nda 41.58’lik dereceyle dünya ?ampiyonu oldu.

Ayn? yar??ta yine Türkiye’den kat?lan yüzücü Sevilay Öztürk’ün 44.45’lik dereceyle ikinci olmas? da ülkemizi gururland?rd?.

Sümeyye Boyac?’n?n hayallerinin pe?inden ko?ma konusundaki azmi, bal?klar? örnek alarak ba?lad??? kariyerinde ba?ar?lardan ba?ar?lara ko?mas? ülkemiz için gurur verici ve biz çocuklar için önemli bir örnek olu?turuyor.

sumeyye-boyac?-9292-33Sümeyye, ?ampiyonlu?u hakk?nda sosyal medyadan “Bu madalyan?n en özel taraf? kad?n bir sporcu taraf?ndan Türk yüzmesine kazand?r?lan ilk dünya ?ampiyonlu?u olmas?,” aç?klamas?nda bulundu.

“Ayr?ca hemen yan kulvar?mda yar??an, tak?m arkada??m Sevilay’?n ald??? gümü? madalya da bize gösteriyor ki Türk sporcular?n?n, gençlerinin ba?arabileceklerinin potansiyelini kimse tahmin edemez,” diyerek Türk gençlerine de cesaret verici sözlerde bulundu.

Eti Sosyal Bilimler Lisesi’ni ikincilikle bitiren Sümeyye Boyac?, Türk çocuklar? ve gençleri için bir rol model. Biz de Sümeyye’yi örnek alarak hayallerimizin pe?inden ko?mal?, bizden sonraki çocuklara iyi örnek olmak için çabalamal?y?z.