Galip Körükçü Nevşehir’in Minik Muhabirleri İle Buluştu

 

P_20171111_110320_LLÜnlü Seramik Ustas? Galip Körükçü bizleri k?rmay?p atölyesine davet etti ve aram?zda çok tatl? bir söyle?i gerçekle?ti. Chez Galip isimli atölyesinde bizlere çok özel bilgiler vererek serami?in püf noktalar?n? anlatt?. Sorular?m?za içtenlikle cevap veren Galip Bey bizi seramik hakk?nda oldukça bilgilendirerek nas?l ba?ar? kazand???n? anlatt?.

P_20171111_121307Bu i?e kaç ya??nda ba?lad?n?z?

Babam?n yan?nda 7 ya??nda bu i?e ba?lad?m. ?ki sene çamur haz?rlad?m, 9 ya??nda da tezgaha geçtim ve halen devam ediyorum.

Kaç y?ld?r bu meslektesiniz?

Bu meslek babadan o?ula geçti?i için bana da babamdan kalm??t?r. Erkek mesle?i olarak dü?ünülürdü eskiden fakat ?u an durum böyle de?il. 54 senedir bu meslekte çal???yorum. Her sene ?sviçreli, Hollandal?, Afrikal?, Ekvatorlu, Rus vs. çe?itli milletlerden kad?nlar buraya gelerek bu i?in staj?n? yap?yorlar.

?lk çömle?inizi ne zaman yapt?n?z?

9 ya??mda ilk çana??m? yapt?m.

Çömlek yapmaya nas?l ba?lad?n?z? Bu bilinçli tercih miydi? Bir ki?iden etkilenerek mi bu i?i yapmaya karar verdiniz?

Ailemde 5. ku?ak olarak devam ediyorum. Babam da bu i?i yapm?? babam?n babas? da bu i?i yapm??. Yani bizde bu meslek babadan o?ula geçmi?. Tabi yüksek okulumu okudum, fakat baba mesle?ine devam ediyorum. Çünkü bu mesle?i daha çok seviyorum.

Bu mesle?i yaparken daha mutluyum.

Peki sizin o?ullar?n?z da bu i?i yap?yor mu? Bu i?i severek mi yap?yorlar?

Hay?r, benim o?lum yok. Üç tane k?z?m var. K?zlar?m ve e?im de bu i?i yap?yor.

Yapt???n?z ilk eser nedir?

Bir tane çanak, testi gibi küçük bir figür yapm??t?m, küçük bir ?ey bile olsa beni oldukça heyecanland?rm??t?.

Seramik yapmak zor mu?

Evet, her mesle?in bir zorlu?u vard?r. Ama severseniz bu zorluk sizi etkilemez, tam tersi kolay gelir. Benim için de seramik yapmak böyle. Oldukça kolay geliyor.

Çömleklerinizi yapt???n?z bu topraklar özel topraklar m?d?r?

Evet, toprak çok önemlidir bizim i?imizde, bu i? için özel topraklar var. Topra??n içinde hiçbir zaman ta? bulunmamal?d?r. Ta?s?z topraklar molekül ba?lar? gibi birbirini s?k?ca tutuyor. Pi?tikten ve s?v? madde koyduktan sonra s?v? maddeyi kokutmuyor. Bu çömleklerin topraklar? K?z?l?rmak’?n eski yataklar?ndan ve Avanos’un çevresinde bulunan da?lardan al?n?r. Al?nd?ktan sonra kalburlarla elenir. Elendikten sonra çuvallara koyarak çal??ma alanlar?m?za getiririz. Daha sonra su ile hamur yo?urur gibi kar??t?r?p çamur haline getiririz.

Seramikte nak??lar? neyi ilham alarak i?liyorsunuz?

Nak??larla ilgili zaten birçok örnek var. Bu örnekler bana yard?mc? oluyor. Ayr?ca bazen kendi özgün fikirlerinizi de çal??malar?n?za yans?tabiliyorsunuz.

En çok hangi desenleri kullan?yorsunuz veya seviyorsunuz?

En çok tabiattaki a?açlar? yaprakl? do?ay? tercih ediyorum ve seviyorum.

Bu desenleri çizmek için kaç saat çal??mak laz?m?

Çizilen desenlere göre süresi de?i?iyor.

Seramik sanat?n?n inceliklerinden ve baz? püf noktalar?ndan bahseder misiniz?

?lk olarak topra??n?n iyi bilinmesi gerekir. “Her topraktan çamur, her hamurdan ekmek olmaz” sözü bu durumu anlatan en güzel örnektir. Di?er önemli olan konu ?ekil verilmesidir. Topra??n %60′? kum olursa çanak yap?lmaz, ayakta durmaz.

P_20171111_120426_LLP_20171111_110525

 Çabuk k?r?lmamas? için i?lemden geçiriliyor mu?

Tabi ki öncelikle toprak ona göre ayarlan?yor, sert toprakla çal??t???n?zda çanak kolay yap?l?yor. Kolay ?ekiller al?yor fakat f?r?na verildi?i zaman dinamit gibi patl?yor. Bunun için gev?ek ?ekilde katmak laz?m. ?kincisi, bizim mesle?imiz çok geni?tir. Çamuru ç?kartmas? bir meslek, topra?? haz?rlamas? bir meslek, f?r?na vermesi bir meslek, f?r?n? yakmas? bir meslektir. F?r?n? yakacak ki?iler e?er ate?i bir-den alevli yakarsa, 4 saat tütsüleme olay? gerçekle?mez. Tütsülenme olmad??? zaman patlama oluyor. Çanaklar f?r?ndan k?r?k ç?k?yor.

Birçok insan serami?in yap?m a?amas?n? oyun hamuru olarak görüyor ve rahatlamak için bu uygulamay? yap?yor, bunun hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz? Gerçekten herkesin yapabilece?i kadar kolay bir meslek mi, bu meslek için ne gibi özelliklere sahip olmak gerekiyor?

Çamurla u?ra?mak daha iyi bence. Bu meslek çok kolay, isteyen herkes yapar. Bu meslekte elleri kullanmak önemlidir.

Günde kaç saat çal???yorsunuz?

Günde 4-5 saat çal???yorum. Fazla çal??t???m zaman iyi bir verim alam?yorum. Ama genel olarak yo?un çal???yorum; çünkü gösteriler oldukça zaman?m? al?yor.

Bu atölye ne zaman kuruldu?

Bana babamdan kalma atölye buras? de?ildi, saç müzesinin yak?nlar?ndayd?. Fakat, oras? bana küçük gelmeye ba?lam??t?. Buray? 1984 y?l?nda ald?m, benim için de ideal yer buras?yd?.

Burada kaç ki?i çal???yor?

Burada 16 ki?i çal???yoruz.

Çömlek ve serami?e günümüzde ilgi ne kadar?

Eskiden ilgi pek olmasa da günümüzde bu ilgi daha çok artt?. Çünkü alüminyum parçalar?n?n zararlar? insanlar taraf?nda net ?ekilde görüldükten sonra serami?e ve çömle?e yönelim artt?. Çömlek ürünleri ilgi çekmeye ba?lad?.

Yapt???n?z seramikleri bir sergi açarak seramik severlere görsel ?ölen tatt?rd?n?z m?? Yapmad?ysan?z e?er yapmay? dü?ündünüz mü?

Çok dü?ündüm ve evet, her sene bunu gerçekle?tiriyoruz zaten. Fakat bu sergileri en çok di?er ?ehirlerde yap?yorum, çe?itli organizasyonlar düzenliyorum. Gösteriler yap?yorum. Her sene bir memlekete gidiyorum. Bu bahsetti?im organizasyonlar yurt d???nda gerçekle?iyor. Türkiye’de insanlar?n ilgisini çok çekmedi.

Eme?inizin kar??l???n? al?yor musunuz?

Evet, çok iyi al?yorum. Zaten almasam siz buraya benimle röportaj yapmaya gelmezdiniz.

“Chez” ad? nereden geliyor?

54 senedir bu meslekte çal???yorum, babamlar?n zaman?nda bir tane yerli bizi ziyaret etmezdi. Bir Frans?z aile geldi 47 y?l önce, onlar yapt???m?z bu el i?lerini o kadar çok sevdiler ki… Ben de atölyeme ne isim koyay?m diye onlara sordum. Fakat dil bilmedi?im için çok anla?amad?k ve Frans?zca hocas?n? bekledik. O gelince söylediklerimizi birbirimize tercüme etti. Chez Galip, Çanakç? Galip’in Yeri anlam?na geliyor. Bu ismi ilk defa ben kulland?m.

Bu röportaj? bizimle gerçekle?tirdi?iniz için ve bize bu önemli bilgileri verdi?iniz için çok te?ekkür ederiz.