Hiçbir Şey Başarıya Engel Değildir!

TEGV Renkli Kalemler ekibi, ba?ar?l? ya?am öyküsüyle herkese örnek olacak özel çocuklar?m?zdan biri olan Kubilay Özbek ve ailesiyle tan??t?.

kubilayKubilay Özbek, 13 ya??nda ilkokul ö?rencisi olan TEGV’in özel çocuklar?ndan biridir. Kubilay, otizmli bir birey olmas?na ra?men birçok ba?ar?ya imza atm??t?r. Ailesi Kubilay’?n en büyük destekçilerinden olmakla kalmay?p hayatlar?n? onun ya?ant?s?na göre ayarlayarak geli?imine büyük ölçüde katk?da bulunuyorlar. Kubilay Özbek, kendini her alanda geli?tirerek hayat?nda ba?ar?n?n her rengini yans?t?yor . Kubilay’?n en büyük yeteneklerinden biri piyano çalmas?d?r. Asl?n? söylemek gerekirse bizi yaln?zca piyano çal?yor olmas? bile çok etkilemi?ti. Ama sonras?nda asl?nda küçük prensimizin tek yetene?inin piyano çalmak olmad???n? ö?rendik. Kubilay ayn? zamanda yüzme e?itimi ve atletizm dersleri almaktad?r. Ayr?ca Kubilay Özbek, 800 metre ko?u yar??mas?nda birinci olmu?tur. Birçok ba?ar?da ad? geçen Kubilay’?n ailesiyle küçük bir söyle?i gerçekle?tirdik. Söyle?iden k?sa bir bölümü sizlerle payla??yoruz:

Kubilay’?n otizmli bir birey oldu?unu ö?rendi?inizde nas?l bir tepki verdiniz?

Öncelikle tabii ?a??rd?k, üzüldük. Daha çok ?a?k?nl?k vard? üzerimizde, ama sonra al??t?k.

Peki, Kubilay’?n otizmli oldu?unu ö?rendikten sonra hayat?n?zda ne gibi de?i?iklikler oldu?

Biz hep Kubilay’a göre hareket ettik. Yani tayin yerlerimizi de dahil olmak üzere her ?eyimizi ona göre ayarlad?k.

Kubilay’?n nas?l özelliklere sahip oldu?undan bahseder misiniz?

Duygusal bir çocuk. Ruh haline göre bir anda de?i?ebiliyor. Bazen ara ara bir h?rç?nl??? oluyor. Karde?i olduktan sonra bu özelli?i daha da artt?. K?skan?yor galiba 11 y?l sonra bir karde?i oldu?u için.

Kubilay ilk otizmli olarak e?itim ald???nda ne gibi zorluklar ya?ad?n?z?

Kubilay’?n rahats?zl???n?n detaylar?n? tam bilmiyorduk. Yeni yeni ö?renmeye ba?lad???m?z için Kubilay’? nas?l yönlendirece?imizi, nas?l e?itim alaca??n? bilmedi?imiz için bir zorlanma ve kar???kl?k ya?ad?k.

JACF6163