İlahi Leonardo

LEONARDO DA VINCI HAKKINDA B?LMED???M?Z 10 ?EY

1. Caterina ve Ser Piero’nun a?k evlili?i ile dünyaya gelmi?tir. Leonardo okula gitmemi?, yunanca ve latince ö?renmemi?tir, çünkü evde e?itim alm??t?r.

2. Ba?ar?l? bir müzisyendi. Lir çalg?s? ile oldukça ba?ar?l?yd?. Hatta Milan Saray?’na tan?t?ld???nda bir ressam ya da mucit de?il, bir müzisyendi.

3. Dünyaca ünlü ve s?r dolu Mona Lisa tablosu hakk?nda, ressam?n kendini çizdi?i yönündeki görü?ler ortaya at?lm??t?r.

4. Leonardo geride kendine ait hiçbir resim b?rakmam??t?r.

5. Mona Lisa ile ilgili yap?lan ara?t?rmalar Mona Lisa’n?n yüzde 83 mutlu, yüzde 9 nefret dolu, yüzde 6 korkulu ve yüzde 2 k?zg?n oldu?unu ortaya ç?karm??t?r.

6. Gökyüzünün neden mavi oldu?unu ilk aç?klayan Leonardo da Vinci olmu?tur. Sebebi ise fizik ile aç?klanan havan?n ????? da??tma biçimidir.

7. Yaz? yazmada iki elini de kullanabilen Leonardo ayn? zamanda disleksi hastas?yd?.

Bir eliyle geriye do?ru yazarken di?er eliyle ileri do?ru yazabiliyordu. Bu durum ba?kalar?n?n okumas?n? güçle?tiriyordu zaten Leonardo da bunu istiyordu.

8. Louvre Müzesi Leonardo da Vinci’nin en önemli eserini sergilemek için 5.5 milyon dolar ödedi ve tablo ?u an camekanl? bir ?ekilde ziyaretçilere sunuluyor.

9. Z?rhl? bir araç, t?rpanl? bir sava? arac?, kaz?k arac?, dönen vinç, ç?kr?k, lagün tara??, uçan gibi tasar?mlar?n fikir babas? olan Leonardo, yarat?c?l?kta s?n?r tan?mayan bir dahi idi.

10. Aral?k 2000’de gökyüzü dalg?c? Adrian Nicholas, Leonardo’nun tasar?mlar?ndan olan para?ütü kullanarak Güney Afrika’ya indi.