İstanbul’da Bir Değişik Bakkal

IMG_2595-min
Mimar Sinan Mahallesi, Zenciler Yeni Yol Sk. No:4, 34664 Üsküdar/?stanbul

“?stanbul’un her detay?nda ayr? bir hikaye vard?r.” derler. Biz de “Hikaye pe?ine dü?elim o zaman” dedik ve dü?tük yollara. O da nesi! ?çerisinde kütüphane olan bir bakkal var, merdivenlerin yükselmeye ba?lad??? yerde!

Çocuk i?çi olarak çal??maya ba?lay?p, okuma yazma bilmeden ya?am? ö?renen Kanber Amca’n?n yolu ?stanbul’a dü?üvermi?. Büyük ?stanbul’da Kanber amca’n?n hayalleri küçük çocuklar üzerineymi?. “Konu çocuk ya, kitap olmadan olmaz” demi? ve bakkal?na ufak bir kütüphane kuruvermi?. Bize de ziyaret etmek dü?tü elbet. Ziyaretimizde neler konu?tuk neler…

Ne zaman bakkal olarak çal??maya ba?lad?n?z?

Kanber Amca: Valla benim han?m?n fikriydi. 2000 y?l?nda ba?lad?k.

Yeter Yenge: Benim abilerimin bakkal? vard?. Benim bildi?im i? buydu. Kanber’e söyleyince o da beni k?rmad?.

Bu kitap okutma fikri nas?l akl?n?za geldi?

Bir gün o?lum F?rat okuldayken, bakkala gelen çocuklar ?srarla F?rat’? sordu. F?rat okuldan geldi?inde sordum “O?lum, sen yokken gün boyu çocuklar seni sordu. Hay?rd?r?” O da bana durumu anlatt?: “Ben çocuklara kitap getiriyorum. Onlar okuyup bana anlat?nca ben de kar??l???nda gofret veriyorum. Çocuklar geldi?inde sana anlat?rlarsa sen de gofret verir misin? Masraf?n? ben okul kredimden kar??layaca??m” dedi. Ben de önce ona, “o?lum senin masraflar?n? ben ödüyorum, sen bana nas?l ödeyeceksin?” deyip tak?ld?m. Sonra, kendisine te?ekkür ettim. Yapm??ken tam yapal?m deyip daha fazla kitap getirtip, bakkala koydum. Böylece, çocuklarla kitap yolculu?umuz ba?lad?.

Daha çok hangi kitaplar talep ediliyor?IMG_2572-min

Valla ben pek akl?mda tutam?yorum! Daha çok Küçük Kara Bal?k, Küçük Prens, Levent, ?eker Portakal?.

Burada kaç kitap var?

Bilmiyorum ki, bir listemiz yok. Ama dilerseniz gelin sayal?m, listesini yapal?m, çok memnun olurum.

Büyükler de kitap okumak istiyor mu?

Evet onlar da gelip kitap al?yorlar. Kitap getirenler de oluyor. Ablalar?n?z gibi, buraya çocuk getirenler de oluyor.

Peki bizlere ö?üdün nedir, Kanber Amca?

?yi insan olun; merhametli, güzel insan olun.

S?ra vedaya geldi?inde ise hem tekrar gelip anlatmak üzere kitaplar?m?z? hem de dönü? yolunda a?z?m?z tatlans?n diye gofretlerimizi al?p, Kanber Amca’n?n ö?üdü ile tekrar yollara dü?tük.