Kemençenin güzel yüzü

kemencenin-guzel-yuzu26 Nisan 2014 tarihinde Samsun TEGV E?itim Park?’nda Kemençe sanatç?s? Berrin Yalman ile röportaj yapt?m.

?lk olarak bize kendinizden bahseder misiniz?

1981 Samsun do?umluyum. Samsun’da müzik e?itimi almaya ba?lad?m. Usta isimlerden ders ald?m. Sonra büyükler korosuna dahil oldum. Ve böylece müzik tam anlam?yla hayat?ma girmi? oldu. ?dealim müzik ö?retmeni olmakt?. 1999 y?l?nda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde klasik müzik e?itimi almaya ba?lad?m. Melahat Pars, Saldun Aksut gibi çok önemli ve duayen isimlerden müzik e?itimi alarak müzik hayat?ma devam ettim. 2002 y?l?nda Ege Üniversitesi Devlet Konservatuar? Temel Bilimler Bölümünü kazand?m. Sonra klasik kemençeyle tan??t?m. Birçok müzik türünde e?itim ald?m. 2009 y?l?nda Samsun’da Devlet Konservatuar?’nda ses sanatç?s? olarak çal??maya ba?lad?m. Çal??malar?m hala devam ediyor.

Ne kadar zamand?r müzikle iç içesiniz?

11-12 ya??ndan itibaren müzikle ilgileniyorum. Yani 20 y?ld?r müzikle iç içeyim. ?ark? söylüyorum, klasik kemençe çal?yorum. Ritim gönüllüsü olarak etkinliklere devam ediyorum.
Bize çalm?? oldu?unuz müzik aletinden, onun özelliklerinden bahseder misiniz?
Bildi?imiz Karadeniz kemençesinden farkl? bir müzik aleti. Üç telden olu?uyor, t?rnak bask?s?yla t?rnakla teli iterek çal?n?yor. Bundan dolay? t?rnaklar?n?n k?sa olmas? ve oje sürmemen gerekiyor ve bu bana bir bayan olarak zor geliyor. Saz?m? çok sevdi?im için bunlara katlanmak zorunday?m.

Sizin için klasik kemençeyi di?er enstrümanlardan ay?ran özellik nedir?

Di?er enstrümanlara göre sesi bence daha güzel daha puslu insan sesine daha yak?n ve beni daha iyi ifade etti?ini dü?ünüyorum.

Sadece t?rnak ile çal?nmas? sizi zorluyor mu?

Okul döneminde beni zorlad?. Çok zorland???m zamanlarda enstrüman?m? duvara atas?m geliyordu ama üzerine dü?tükçe ba?armaya ba?lad?m. Bu her konuda böyledir.