Küçük Bir Yerde Doğdu, Dünyaca Tanındı

Batman’da ve dünya çap?nda tan?nm?? yerel sanatç?m?z Ahmet Güne?tekin kimdir? Çocuklu?undan itibaren ç?kt??? bu yolda neler yapt???n? gelin hep birlikte ö?renelim.

ahmetDünyaya aç?lan yerel sanatç?m?z? internetten ara?t?rd?m. 1966 y?l?nda Batman’?n Garzan i?çi kamp?nda dünyaya gelmi?tir. Çocuk ya?larda resme olan ilgisi onun bu serüvene ba?lamas?na sebep olmu?; ilk ödülünü ilkokul üçüncü s?n?fta alm??t?r. Daha sonra ya?l? boyayla da tan??an Güne?tekin, lise y?llar?na geldi?inde okulunun kütüphanesinde kendi sergisini açm??t?r. Liseden hemen sonra Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisini kazanm??. Baz? sebeplerden dolay? okulunu yar?da b?rak?p ilerleyen y?llarda üniversite e?itimini ??letme Bölümünde tamamlam??t?r. Sanattan belli bir dönem uzak kalsa da içindeki sanat a?k? hiç sönmemi?tir. 1997’de Beyo?lu’nda ilk atölyesini kurmu?; karma ve ki?isel birçok sergi açm??t?r. Kendini 2003 y?l?nda Atatürk Kültür Merkezi’nde açt??? “Karanl?ktan Sonraki Renkler Sergisi” ile sanat dünyas?na da tan?tm??t?r. Sonras?nda onlarca ki?isel sergiye imza atan Güne?tekin’in eserleri, yurt içi ve yurt d???ndaki bir çok özel koleksiyona girmi?tir. Bir dönem Co?kun Aral’?n yönetti?i belgesel programlar?n?n sanat yönetmenli?ini yapm??t?r. Güne?tekin, 2005 y?l?nda kendi projesi olan ‘Güne?in ?zinde’ adl? belgeseli haz?rlamaya ba?lam??t?r. Bu belgeseli ilginç k?lan “Güne?in ?zinde” ad? alt?nda Anadolu’nun onlarca ?ehrinde haz?rlad??? aç?k hava sergileriyle, k?r?lmas? güç bir rekora imza atm?? olmas?d?r.

Ressam Ahmet Güne?tekin’in bir di?er özelli?i de, resim sanat?n? çocuklarla bulu?turmas?d?r. Türkiye’yi il il, belde belde dola?an sanatç?, gitti?i her yerde bir gün süren resim atölyeleri açm??t?r. Sanatç? bu proje kapsam?nda ?imdiye kadar be? binin üzerinde çocukla bulu?mu?tur. Batman Belediyesi taraf?ndan onun ad?na aç?lan Ahmet Güne?tekin Kültür ve Sanat Merkezi, sanat faaliyetlerine devam etmektedir. Batman’?m?z?n dünyaca tan?nm?? sanatç?s?n? sizlere az da olsa tan?tmak istedim. Ama sizlere daha detayl? tan?man?z? ve eserlerini ara?t?r?p incelemenizi tavsiye ederim.

Kaynak: www.turkcebilgi.com