Küçük ressam

kucuk-ressam12 ya??nda olan Kieron Williamson yapt??? resimlerle herkesin dikkatini çekiyor.
Ressam?n resme olan ilgisi, babas?n?n a??r bir trafik kazas? geçirmesi ile ba?lam??. Bu durum ailenin maddi s?k?nt?lar ya?amas?na neden olmu?.

 

Daha sonra ise küçük ressam her gün apartman dairesinde resim çizmi? ve yapt??? güzel re-simleri satmaya karar vermi?. 2 y?l?n sonunda ortaya çok güzel resimler ç?kartm??.
Williamson’un en sevdi?i ressam Monet ve bu nedenle sanat dünyas? taraf?ndan kendisine ‘Küçük Monet’ ad? verilmi?.

Küçük Monet’in 2012 y?l?nda açt?-?? bir sergide, yapt??? resimler sadece 15 dakika içinde sat?lm??. Ayr?ca çok fazla ki?i de resimlerini almak için hala s?ra da bekliyormu?.
Her ne kadar bir resim dehas? olup bu özelli?ini gelece?e ta??mak istese de bir çocuk olarak arkada?lar?yla oyun oynamay? da çok seviyormu? Kieron Williamson.