Mersinli Girişimci: Fikret Öztürk

kaynak: turizm aktüel

BA?ARISIZLI?A U?RAYINCA “OFF” DEMEY?N ARKADA?LAR BU BA?ARI ÖYKÜLER? TAM S?ZE GÖRE… HAYAL KURUN VE MÜCADELE ED?N…

Mersin’e dair bir ba?ar? öyküsüne var m?s?n?z? Uzun y?llar Mersin’de ya?am?? bir insan?n mücadele dolu hayat? sizleri bekliyor…

Fikret Öztürk 1949’da Nizip’te dünyaya geldi. ?lkokulu Nizip’te bitirdi ve yat?l? ö?retmen okulu s?nav?n? kazanarak Haruniye ?lkö?retmen Okuluna girdi. Çal??kan bir ö?renci oldu?u için okul taraf?ndan seçilerek ?zmir Bornova Yüksek Ö?retmen Okuluna gönderildi. Bir sene sonra ?stanbul Çapa Yüksek Ö?retmen Okuluna geçi? yapt?. Dört senelik yüksek ö?retmen okulu ve fen fakültesinin fizik bölümünü üç senede bitirerek Ak?ehir Ö?retmen Okuluna fizik ö?retmeni olarak atand?. Sonras?nda Gaziantep E?itim Enstitüsü, ?slahiye Lisesi, Mersin Tevfik S?rr? Gür Lisesi ve Mersin E?itim Enstitüsünde görev yapt?.

1982 y?l?nda ö?retmenli?i b?rak?p ticaret hayat?na at?ld?. Mersin’de madeni ya? ve akaryak?t konular?nda faaliyet gösteren bir ?irket kuran Fikret Öztürk e?i Nurten Öztürk ile birlikte ?irketini k?sa sürede büyüterek birçok madeni ya? ve akaryak?t markas?n?n bayiliklerini ald?. 10 y?l içerisinde Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararas? akaryak?t da??t?m ?irketlerinin en büyük akaryak?t ve madeni ya? distribütörü haline gelen ?irket 16 akaryak?t istasyonun da sahibi ve i?leticisi oldu. 1992 y?l?nda ?stanbul’a ta??nan Öztürk çifti, bu i?lerini tüm Türkiye’ye yayma karar? ald?. Bu ba?ar? öyküsü bugün birçok insana örnek oluyor. Ben yapamam demeyin isteyin ve onun için mücadele edin. Benden size söylemesi…

Kaynak: T?METÜRK