Mesleklerle Dolu Bir Öğretmen

Mesleklerle dolu17 ya??nda yazarl??a ba?layan, hayat?n? tiyatroya adam?? daha sonra ö?retmenli?e ba?lam?? olan Erdal ?ahin ile röportaj yapt?k. Erdal Ö?retmenimiz bize çarp?c? aç?klamalarda bulundu.

Öncelikle sizi tan?yabilir miyiz?

Tabi ki. 1965’te Çorum’da do?dum. Çocuklu?umun bir bölümünü Almanya’da geçirdim. 21 y?ld?r ö?retmenim. Ö?rencilerimi çok seviyorum. Ayn? zamanda roman, tiyatro oyunlar? ve masal yaz?yorum. TEMA ve TEGV gönüllüsü olarak etkinliklerime devam ediyorum.

TEMA ba?kanl??? ve ö?retmenlik d???nda yapm?? oldu?unuz ba?ka bir ?ey var m??

Tiyatro ve yaz?n dünyas?nda çal??malar yap?yorum, ayn? zamanda Hititlilerle   ilgili çal??malar yap?yorum.

Yazd???n?z tiyatrolarda oynuyor musunuz?

Sadece birinde oynad?m. Ad? ‘A?layan ?ehir Hattu?a’

Son olarak eklemek istedi?iniz bir ?ey var m??

Çocuklarla çal??mak çok e?lenceli ve onlar?n gözlerindeki ???lt? benim için çok de?erli.