Müzik dolu bir hayat

muzik-dolu-bir-hayatKültür Turizm Bakanl??? Samsun Devlet Klasik Korosu’nun ba?ar?l? sanatç?s? Pelin Ba?ar 13 ya??nda tan??t??? Ney’i ve müzik yolculu?unu anlatt?…

Kültür ve Turizm Bakanl??? Samsun Devlet Klasik Korosu’nda yer almadan önce neler yapmaktayd?n?z ve müzik ile ne zaman tan??t?n?z?

Samsun Devlet Klasik Türk Müzi?i Korosu’na girmeden önce ?stanbul’da ya??yordum. ?stanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuar?’n? bitirdim. Ney ile ve müzikle 13 ya??nda tan??t?m. ?lkokuldan hemen sonra, ortaokula ba?lad???mda konservatuar s?navlar?na girdim ve s?navlar? kazanarak konservatuar ö?rencisi oldum. Böylece 13 ya??mda, hocalar fiziksel özelliklerime bakarak Ney üfleyebilece?im karar?na vard?lar ve bunu tavsiye ettiler. Ben de severek çal?yorum.

Hedefledi?iniz yerde misiniz? Yoksa farkl? alanda kariyer yapmak ister miydiniz?

Ney üflemek benim için farkl? bir ya?am tercihi diyebilirim. Sadece daha farkl? gruplarla çal??mak, daha iyi müzik yapan müzisyenlerle çal??mak ve üretmek isterdim. Onun
d???nda kariyerimde hedefledi?im yerdeyim.

Çalg? olarak Ney’i tercih edi?iniz sevgiden mi kaynaklan?yor?Bu tercihinizde ailenizin etkisi oldu mu?

Ailem benim müzi?e olan yatk?nl???m? ke?fetti, benim televizyonda duydu?um sesi tekrar edi?imden müzik kula??na sahip oldu?umu anlad?lar. Gerçekten yetenekli olup olmad???m? hocalara dan??t?k ve s?navlara girmem gerekti?ini ve kazanaca??m? söylediler.

Sahneye ilk ç?kt???n?zdaki heyecan ve duygular?n?z? bizimle payla??r m?s?n?z ?

Asl?nda sahneye ilk ç?kt???mda de?il de ç?kmadan önceki heyecan?m? anlatabilirim. Daha ö?renciyken, sahnede izledi?im performanslara çok özenirdim, ben de bir gün orda olmay? hayal ederdim. Onlar? izlerken ben sanki sahneye ç?km?? gibi heyecanlan?rd?m. Sahneye ilk ç?kt???mda büyük bir heyecan vard? ama güzel bir performans sergiledim.

Zor bir çalg? aleti mi? Gerek teknik gerek felsefi olarak soruyorum?

Bütün enstrümanlar zor ama Ney ile ilk ba?ta ses ç?karman?z çok zor oluyor. Kad?nlar?n erkeklere göre diyafram yap?lar? daha az geli?mi? oldu?u için kad?nlar için daha zor bir çalg? aleti diyebilirim.