Renkli Kalemler Mersin Ekibini Tanıyalım

WhatsApp Image 2018-05-26 at 17.31.16(3)

Halil ?brahim Kurt: Ben Cengiz Topel Ortaokulunda 5/C s?n?f?nda okuyorum. Sevdi?im ?eyler futbol, basketbol ve satranç oynamakt?r. Gelecekte polis olmak istiyorum. Ülkemin bar?? içinde olmas? için çaba gösterece?im.

 

beyza

Beyza Kalem: Mersin’de ya??yorum. Okulumun ad? Cengiz Topel Ortaokulu, s?n?f?m ise 6-D. Ben resim yar??mas?nda 3. olmu?tum. Büyüyünce ünlü bir çocuk doktoru olmak istiyorum. Ayr?ca kimsesiz çocuklara ve fakir insanlara da yard?m etmek istiyorum. Ayn? zamanda dünyay? gezmek istiyorum ve Mersin’in manzaralar?n? resmeden bir ressam olmak istiyorum. Mersin’i dünyaya tan?tmak istiyorum.

WhatsApp Image 2018-05-26 at 17.31.16(1)

Hüseyin Zeki Baldenli: Cengiz Topel Ortaokulunda 5/C s?n?f?nda okuyorum. Gelecekte Solotürk, yolcu uça?? veya sava? pilotu olup rekorlar k?raca??m. Pilotluktan emekli olduktan sonra pilotluk hakk?nda kitaplar yaz?p ünlü olup “Mersin’in Me?huru” olaca??m…

 

nas

Nas Ilg?n Ba?budak: 11 ya??nday?m, Mersin’de ya??yorum. Fevzi Çakmak Okulu 5/B s?n?f?nda okuyorum. Büyüyünce anas?n?f? ö?retmeni olaca??m. Harabe evleri anaokuluna çevirece?im. Okulu olmayan yerlere anaokulu in?a edece?im. Zaman?m? çocuklarla geçirece?im ve bundan çok zevk alaca??m.

 

WhatsApp Image 2018-05-26 at 17.31.16(2)

Fatma Nur Özgan: 12 ya??nday?m ve 6.s?n?fa gidiyorum. Cengiz Topel Ortaokulunda okuyorum. Büyüyünce sekiz tane mesle?im olacak. Büyüyünce daha çok do?an?n korunmas? için insanlar? bilgilendirece?im. Geziler düzenleyece?im. Yard?mlarda bulunaca??m. Büyüyünce ç?karaca??m gazetede do?a ile ilgili haberler yay?mlayaca??m. Gelecek güzel olacak. Mucitli?imde ise yararl? icatlar üretece?im. Yazarl???mda müthi? kitaplar yazaca??m. Zaten yaz?yorum da. ?u an hayal edebiliyoruz ama gelecekte hepsi gerçek olacak.

WhatsApp Image 2018-05-26 at 17.31.16

?layda Gökçe: Cengiz Topel Ortaokulunda 6/D s?n?f?na gidiyorum. Hobilerim akrosti? ?iir yazmak, kitap okumak vb. ?eyler.Büyüdü?ümde maddi durumu iyi olmayan veya hastanelere gidemeyen hastalara ilaç yard?m? ve sa?l?k yard?m? yapan dünyaca ün ve ba?ar? kazanm?? bir kalp cerrah? olmay? hedefliyorum.

 

irem

?rem Gündüz: Nam?k Kemal Ortaokulu 5-H s?n?f? ö?rencisiyim. Kitap okumay?, müzik dinlemeyi ve el i?leriyle u?ra??p de?i?ik ?eyler üretmeyi çok seviyorum. Kitap okumay? çok sevdi?im için gelecekteki hedefim bir yazar olup insanlar? bilgilendirmek ve onlara kitap okumay? sevdirmek. Renkli Kalemler etkinli?i bu konuda kendimi geli?tirmem için çok güzel bir f?rsat oldu.

8

?rem Sümeyye Ayc?l: 6.s?n?fa gidiyorum ve Cengiz Topel Ortaokulunda okuyorum. ‘’Nobel Fizik Ödülü’’ ve ‘’Nobel Kimya Ödülü’’nü al?p dünyan?n en iyi doktoru olaca??ma inan?yorum. Ayr?ca ek olarak da dünyay? gezece?im.

 

9Esma Nur Kurt: Cengiz Topel Ortaokulunda okuyorum. Ben büyüyünce onkoloji uzman? olmay? dü?ünüyorum. Hem hastalar?ma bakaca??m hem de yeni ilaçlar bulaca??m. Maddi durumlar? iyi olmayan insanlar?n evlerine gidip evlerinde tedavi edece?im, onlar? hayata döndürece?im.

 

zeyZeynep Korkmaz: ?leri Ortaokulunda 5/B s?n?f?nda okuyorum, 11 ya??nday?m. Ben ?ark? dinlemeyi ve kitap okumay? seviyorum. Büyüyünce arkeoloji uzman? olmak istiyorum. Dünyay?, farkl? ülkelerin tarihi yerlerini gezip, bilinmeyen yerleri bulmak istiyorum. Ve dünyaya kendimi tan?tarak me?hur olabilece?imi dü?ünüyorum.

 

nazl?

Nazl? Budak: ?leri Ortaokulunda 5.s?n?fa gidiyorum. Ben bilgisayar mühendisi olmak istiyorum. Yeni yaz?l?mlar yaparak insanlar?n hayat?n? kolayla?t?rmak istiyorum. Yeni programlar yazarak ad?m? dünyaya duyurmak istiyorum.