Beni Duy Beni Tanı

Fark?nda olmad???m?z bir farkl?l???, sizler için ara?t?r?p Tohum Otizm Vakf? koordinatörü Hayal Korkmaz ile yapt???m?z söyle?i ile yerinde gözlemledik.

6f9d6930-b03e-4e25-a3d4-84ebf1a55e9b (Medium)

Tohum Otizm Vakf?, otizmli çocuklar?n erken tan?s?n?n konulmas?n?, özel e?itimi ile topluma kazand?r?lmas?n? ve bunun yurt çap?nda yayg?nla?t?r?lmas?n? amaçl?yor. Herhangi bir kâr amac? gütmeyen vak?f 15 Nisan 2003’te Aylin Suntay Han?m taraf?ndan kurulmu?tur.

Peki, Aylin Han?m kimdir?
Aylin Han?m ikiz annesi olmakla birlikte ikizlerinden biri otizmlidir. Aylin Han?m küçük ya?ta ikizlerinin asl?nda birbirinden farkl? olmad???n? ama sadece davran??lar?nda bir problem oldu?unu fark etmi?ti. Çocuklar?ndan ikisine de isimleriyle seslendi?inde birinin tepki verip onunla ileti?im kurdu?una ama di?er çocu?unun ileti?im kurmay? b?rak?n ismine tepki vermedi?ini fark etmi?. Türkiye’de gitmedi?i doktor kalmad??? için Amerika’ya giderek bu probleme çözüm aray???na girmi?,  Amerika’da ileti?im kurmayan çocu?una otizm te?hisi konmu? ve oradaki doktorlar aileye neler yapmas?yla ilgili tavsiyelerde bulunmu?. Aile Türkiye’ye döndü?ünde otizmle ilgili neler yapabiliriz diye dü?ünürken di?er ailelerde destek olmak amac?yla bu okulu kurmaya karar vermi?ler.Yurt d???ndaki Otizm ile ilgili e?itim sistemini okula getirtmek için Türkiye’den bir e?itmeni oraya göndererek 1 sene boyunca e?itim almas?n? sa?lad?ktan sonra Otizmli çocuklar vakf?nda yurt d??? sistemli e?itim verilmeye ba?lanm??. ?imdi Aylin Han?m?n o?lu 19 ya??nda yüzüyor, piyano, bateri çal?yor ve güzel sanatlar mezunu. Bugüne kadar 1780 çocuk bu okulda e?itim alm??.

f83c9d0b-d49a-4eb1-99d4-2094e3199484 (Medium)

Otizmli çocuklar nas?l e?itim al?yor ve kaç ya??nda e?itim almaya ba?layabilirler?

Otizmli çocuklar birbiriyle ileti?im ve göz temas? kuram?yor. Bunun için her ö?retmen tek bir ö?renciye ders veriyor. Otizmli çocukta birebir o çocu?un ihtiyac?na yönelik bir plan ç?kart?l?p o ?ekilde e?itim veriliyormu?.

Sabah 09.00’da ba?layan e?itim saat 15.00’de bitiyor. Üç ya??ndan itibaren e?itim verilmeye ba?lan?yor. Yiyecek içecek al??kanl?klar?n? de?i?tirip hayata haz?rlan?yor. Okulda e?itimden ba?ka ev e?itimi de var. Bu bir gün de anne-baba, çocuklar?yla nas?l ilgilenmeleri gerekti?ini, çocuklar?na nas?l yard?mc? olabileceklerini ö?reniyorlar. 19 ya??nda çocuklar?n becerilerine göre i?lerde çal??malar? sa?lan?yor iki gün i?e gidip di?er günler e?itimlerine devam ediyorlar.

Normal okul gibi de?il A-B-C-D s?n?flar? var. Ya?a göre s?n?flar? ayarlan?yor. Birebir ö?retmenleriyle beraber çal???yorlar. Sosyal fark?ndal?k ve faaliyet çal??malar? var. Kidzania ve akvaryum gibi gezilere götürüp sosyalle?meleri sa?lan?yor, çocuklara orada s?ra bekleme, birlikte yemek yeme, beraber hareket etmenin uygulamas? yap?larak e?itime devam ediliyor.

Otizmli çocuk erken ya?ta tan? konmu? ise baz? çocuklar e?itim ald?ktan sonra normal okullarda e?itimine devam edebiliyorlar. 10 çocukta 5’i normal okula gidebiliyor. 3 ya?tan önce 30-40 saat e?itim almas? gerekiyor. Aile e?itimde çok önemli,1 gün aile gelip çocuklar?n? izliyor ve burada çocuklar? ve ö?retmenleri ile birlikte çal???yorlar. Aile ve ö?retmen i? birli?i çok de?erli, her çocu?un beyni farkl? çal???yor. Ö?retmenleri her yap?lan? not ediyor çünkü her ad?m onlar için çok önemli.

Özel çocuklar?m?za sab?rla e?itim veren ö?retmenlerimize te?ekkür ederiz. ??te siz de ötizmli çocuklar?n?z? kapal? kap?lar arkas?na saklamay?n. Onlar?n hayatta bir gün tek ba?lar?na kalacaklar?n? dü?ünerek, erkenden e?itim almalar?n? ve toplum içinde yer almalar?n? sa?lay?n. Her zaman erken tan? önemlidir. Otizim konusunda bizi bilgilendiren yöneticilere ve ö?retmenlere te?ekkür ederiz.

 Otizm nedir?

Otizm nedeni günümüzde hala bilinmemekle beraber genetik temelleri olabilece?i ve çevresel faktörlerle tetiklendi?i ön görülmektedir. Fakat otizmi geli?imsel bir bozukluk ve farkl? ö?renen çocuklar olarak aç?klayabiliriz. Genetik ve nörolojik temeli oldu?undan h?zla art?? göstermektedir. 68 çocuktan biri otizm riskiyle dünyaya geliyor.

Otizmin Belirtileri Nelerdir?

*Göz temas? kuramama
*?smi söylendi?inde dönüp bakmama
*Dönen nesnelere kar?? a??r? ilgi duyma
*Sallanmak, parmak uçlar?nda yürümek gibi hareketlere sahip olma
*Ya??tlar?n?n oyunlar?na ilgi duymama
*Parma??yla istedi?i ?eyi gösterememe
*Tak?nt?l? davran??lar sergileme
*Konu?mada gerilik