Anne Mutfağı Aslında Bir Laboratuvar Mı?

Yo?unluk, bir madde türünün di?er madde türünden farkl? olmas?n? sa?layan sahip oldu?u parçac?k yap?s?d?r. Maddeyi olu?turan moleküller aras?ndaki çekim kuvveti ve maddenin sahip oldu?u birim hacimlerinin kütlesi, madde türü de?i?tikçe farkl?l?k gösterir. Maddeleri birbirinden ay?rt etmek için kullan?lan bu yönteme özgül kütle veya yo?unluk denir.

Haydi hep birlikte, annemizin mutfa??nda, yo?unlu?u anlamam?z? sa?layacak bir deney yapal?m.

Malzemeler:

  • Bir kap su
  • Ya?
  • Nar ek?isi

Yap?m?:

Öncelikle bütün malzemelerimizi yan yana diziyoruz.

Cam bir kab?n içine suyumuzu, ya??m?z? ve nar ek?imizi s?rayla döküyoruz. (S?ralaman?n bir önemi yoktur).

1

Sonuç:

Yo?unluk maddenin iki temel büyüklü?üne ba?l?d?r. Bunlar kütle ve hacimdir. Yo?unluklar? farkl? olan s?v?lar birbirine kar??maz. Yo?unluk saf maddelerin ay?rt edici bir özelli?idir.

Foto?rafta da gördü?ünüz gibi deneyin sonunda hangi maddenin daha yo?un oldu?unu görebiliyoruz. En üstten a?a??, ya?, su ve nar ek?isi görselde oldu?u gibi kar??m?za ç?k?yor. Bu durumda en altta olan madde, en yo?un maddedir.

2

3

 

4