Eğlenceli Fen…

fen4 (Medium) fwn3 (Medium)

De?erli ta?lar? bulma, ay?rma ve ö?renme…

Bizim birimimizin gönüllülerinden, Nazmiye Ablam?zla e?lenceli oldu?u kadar ö?retici de olan bir fen etkinli?inde birlikteyiz.

Dünyan?n katmanlar?yla ilgilenen bilim insanlar? olan jeologlar?n çal??ma prensiplerini ö?renme, de?erli ta?lar? bulma yöntemlerini ke?fetme, ta?lar? temizleme, ta?lar? s?n?fland?rma konumuz.
Bunun en kolay yönetiminin bir deney oldu?unu ö?reniyoruz ve ba?l?yoruz deneyimize.
Her birimiz önce, içerisinde toprak, kum, süper emici toz, kar??t?rma çubu?u ve üç adet ta? bulunan bardaklar? ve tabaklar? önümüze ald?k. Bardaklardaki topra?? taba?a döküp, kar??t?rma çubu?u ile kazarak içlerindeki de?erli ta?lar? bulmaya çal??t?k. Buldu?umuz ta?lar? listeye göre s?n?flay?p, içinde su bulunan ba?ka bir kaba ay?rd?k, y?kay?p temizledik.
Renk, sertlik, saydaml?k, damarlanma ve m?knat?slanma özelliklerini inceleyerek listeledik. Böylece de?erli ta?lar?n ne kadar zor yolculuktan geçti?ini ve jeologlar?n i?lerini ne kadar titizlik ile yapt???n? ya?ayarak  ö?rendik.
Sevgili Nazmiye Ablam?za, bize bu güzel deneyi ya?att??? için te?ekkür edip, yan?ndan ayr?ld?k. Yeni deneylerde görü?mek üzere.