Elektrik Enerjisi Üretim Çeşitleri

Son zamanlarda ülkemizde elektrik kesintileri artmaya ba?lad?. Türkiye’de elektrik üretimi, üretimdeki paylar?na göre s?ras?yla do?algaz, hidroelektrik, ta? kömürü ve linyit, ithal kömür, rüzgâr, motorin ve fuel-oil gibi s?v? yak?tlar, jeotermal, biyogaz ve güne? enerjisi ile yap?lmaktad?r.

rüzgar-türbini-elektrik-üretimi

So?uk k?? günleri geldi?i için insanlar ?s?nmak amac?yla do?algaz ve elektri?e yüklendi?inden trafolar bazen bu yükü kald?ramayabiliyor. Elektrik üretimi için kulland???m?z bu kaynak-lar yenilenebilir kaynak olmad??? için çevreyi de kirletiyorlar. Art?k Türkiye olarak yenilenebilir enerji kaynaklar?na geçi? yapmal?y?z. Biz de rüzgar türbinleri, güne? panelleri, dalga enerjisi gibi teknolojileri kullanabiliriz.

Teknoloji sürekli geli?iyor. Pencereye tak?lan güne? panelleri bile var hatta. Michigan Üni-versitesi pencereler, vitrinler ve kap?lara cam gibi tak?lan saydam güne? panelleri geli?tirdi ve böylece bütün evleri ücretsiz enerji santraline dönü?türecek. Biz de çat?lara güne? enerjisi sistemi kurmay? yayg?nla?t?r?p ilerde penceremizden elektrik üretebiliriz. Ülkemizin jeolojik konumu uygun olan yerlerine rüzgar türbinleri kurarak elektrik üretimini destekleyebiliriz.

Sonuç olarak ülkemizde elektrik s?k?nt?s? çekmemek için elektrik üretimindeki kaynak çe-?itlerimizi artt?rmal?y?z.

Yenilenebilir (tükenmez) enerji kaynaklar?n?n bize faydalar?:

 • Temiz olmalar?
 • Hava kirlili?ini azaltmalar?
 • Su kirlili?ini azaltmalar?
 • Sera etkisini azaltmalar?
 • Çekirdeksel kirlili?i azaltmalar?
 • Toprak erozyonunun azalmas? ve flora ve faunan?n korunmas?
 • Yenilenebilir (tükenmez) olmalar?
 • Yerli olmalar?
 • Ekonomik olmalar?
 • D??sal (toplumsal) maliyetlerinin az olmas?
 • Yak?t maliyetlerinin az olmas?
 • Güvenlik maliyetlerinin az olmas?
 • ??letme maliyetlerinin az olmas?
 • At?klar?n?n yok edilme maliyetlerinin az olmas?
 • Ekonomik ömür sonu sökülme maliyetlerinin az olmas?

Kaynaklar: www.nationalgeographic.com.tr/ www.elektrikrehberiniz.com