Fazla Tableti Olan Var Mı?

fazla-tableti-olan-var-miMilli E?itim Bakanl???’n?n yeni gündemi olan Fatih Projesi, birçok ilde ve okulda pilot uygulamayla ba?lat?ld?.  Ayn? zamanda yakla??k 570.000 dersli?e LCD Panel Etkile?imli Tahta ve internet altyap?s? sa?land?.

 

Milli E?itim Bakanl???’n?n yeni projesi olan Fatih Projesi, e?itim ve ö?retimde f?rsat e?itli?ini sa?lamak ve teknolojiyle e?itimi birle?tirmek amac?yla yola ç?kt?.

Pilot uygulamadaki okullarda lise birinci s?n?f ö?rencilerine öncelik verildi. Her ö?renci ve ö?retmene ücretsiz olarak tablet bilgisayar verildi.

Tablet bilgisayarlar?n içine özel olarak geli?tirilen z-kitap (zenginle?tirilmi? kitap) derste anlat?lacak konular? içerdi?i için art?k çantada kitap ta??nmas?na da son vermi?tir. Tabletlerde dersle ilgili konular d???nda uygulamalara eri?im engellenmi?tir.

Bili?im Teknolojileri ?l Koordinatörü Fatih Projesi ?zmir Sorumlusu Hülya Mahmuto?lu ise yapt??? aç?klamada “Fatih Projesi kapsam?nda okullara da??t?lan tabletlerin say?s?, ?zmir’de ö?renci ve ö?retmenlerle birlikte 28.070 ki?iye ula?t?. Tabletlerin yaln?zca dokuzuncu s?n?f ö?rencilerine verilmesi sebebiyle hedeflenen 2023 tarihinde kaç ki?iye ula?aca?? tam olarak bilinememektedir” dedi.

Proje sayesinde internetin daha etkin kullan?lmas? ve e-e?itim hizmetinden daha fazla çocu?un yararlanmas? hedefleniyor.

?zmir’de pilot uygulamayla projeye ba?lanan okullar:

I??lay Sayg?n Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi – 90 Ö?renci
Kar??yaka Anadolu ?HL – 377 Ö?renci
Konak Anadolu Lisesi – 155 Ö?renci
Selçuk ?MKB Anadolu Lisesi – 97 Ö?renci