Gregor Johann Mendel

 

gregor-mendel-39282-1-402Mendel, 20 Temmuz 1822 tarihinde, o zamanlar Avusturya ?mparatorlu?u s?n?rlar?ndaki Heinzendorf bei Odrau, günümüzdeki ad?yla Çek Cumhuriyeti s?n?rlar?ndaki Hyn?ice kasabas?nda, babas? Anton Mendel ile annesi Rosine Mendel taraf?ndan i?letilen ve 130 y?ld?r Mendel ailesine ait olan bir çiftlikte do?mu?tur. Ailenin üç çocu?undan ortancas?d?r; bir büyük ablas? ve bir küçük k?z karde?i vard?r.

Mendel genetik biliminin kurucular?ndand?r. ?lk defa baba ve annenin özelliklerinin çocuklara nas?l geçti?ini bulmu?tur. Do?du?undan beri hak etti?i de?eri görmeyen Mendel, sonradan anlam??t?r ve genetik bilime katk?s? olmu?tur. Mendel, Heinzendort’ta dünyaya gelmi?. Çiftlikte gezerken ilkokul ö?retmeni Tommassa Makitta’ya ve köy berberi papaz? Schreiber’e selam veriyormu?. Hayvanlar?n çok oldu?u Sudete Vadisi’nde dünyaya gelmi?. Ço?u zaman babas?na tarlada yard?m ediyormu?. F?rsat buldu?u zaman Oder Nehri’ne kadar ko?uyormu?. Vadilerinde sa?l?kl? ve bol yün veren koyunlar? çiftle?tirerek çok fazla yün veren bir koyun türü elde etmeyi ba?arm??lar.

Mendel’in babas? gittikçe ya?lan?yor ve yoruluyormu?. Bu yüzden de çiftli?in i?lerini yapam?yormu?. Ama dü?ünüyormu? ki o?lu yapar. Ama Mendel babas?n?n yüzünü kara ç?karm??. Mendel 17 ya??ndan 20 ya??na kadar hastal??? yüzünden yataktan ç?kamam??. Köydeki doktor, bu hastal??a melankoli hastal??? diyormu?, yani depresyon. Ablas? Veronica’n?n e?inin çiftli?i alaca??n? duymu?, üniversiteye gidecek paras? olmad???ndan oradan gelen parayla da üniveriteye gidecekmi?. Karde?i Theresia okuyabilmesi için çeyizini Mendel’e vermi?. Mendel, Aziz Thomas Manast?r?’nda üniversiteyi okumu?. Orada a??rl?kl? olarak Çekce ve Almanca konu?uluyormu?. S?nav için Viyana’ya gitmi?. Viyana’da bir okulu kazanm??. Rahip olmu?. DNA, gen, ribozom ve mutasyon üzerinde çal??malar yapm??. Mendel’in hikayesi de burada son bulmu?.

Kaynak: www.evrimagaci.org