Günümüz Çağında Yapay Zeka

1500752070Yapay zekâ ad?ndan da belli oldu?u üzere insan elliyle yap?lan makinelere ve robotlara yüklenen do?al biçimde geli?meyen say?sal bir ak?l örne?idir.

 

 

 

Bilgisayar biliminde ak?ll? üstlenicilerin konusu olan yapay zekâ, çevresini tan?mlayan ve hedefe ula?mada ba?ar? ?ans?n? azami seviyeye ç?karmak için harekete geçen her cihaz olarak da tan?mlan?r.

Bilgisayarlarda baz? sabit programlanm?? kurallar kullan?larak, mekanik hesaplama konusunda çok uygundur. Bu zeki makinelerin, insanlar?n yapmas?na uygun olmayan basit monoton i?lemleri do?ru ve etkili bir biçimde yapmas?na olanak sa?lar.

Ancak karma??k problemlerde i?ler biraz daha zorla??r. ?nsanlardan farkl? olarak bilgisayarlar, özel durumlar? alg?lama ve yeni durumlara adapte olma süreçlerini gerçekle?tirememektedir. Yapay zekâ, bu tarz karma??k görevlerde, makinelerin davran??lar?n? geli?tirmeyi hedefler.

Bununla birlikte, birçok yapay zekâ ara?t?rmas? bizim akli davran??lar?m?z? daha iyi anlamam?z? sa?lam??t?r.

?nsanlar?n problem çözme konusunda, soyut dü?ünce, bilinçli tümevar?m ve örüntü tan?maya dayanan ilginç yakla??mlar? vard?r. Yapay zekâ bize bu prosesi tekrar tazeleyerek anlamam?z? ve sonras?nda var olan kapasitemizin üzerine ç?kma konusunda yard?mc? olabilir.