İlham Veren Hayat Hikayeleri

Baz? insanlar bulunduklar? küçük yerden ç?karak yüksek mevkilere gelmi?, herkesin hayat?na dokunan ki?iler olmu?lard?r. ?imdi, bunlardan birkaç tanesinin hayat?na bakal?m!

Steve-Jobs kullan

Steve Jobs

1980’de kendi kurdu?u ?irketten at?ld?. Ve bunu böyle yorumlad? “30 ya??ndayd?m ve kap? d??ar? edilmi?tim. Endi?e, bir giri?imcinin hayat?nda olmazsa olmaz hislerden biridir, fakat kurdu?um ?irketin tepesindeyken ala?a?? edilip ?irketi ba?kalar?n?n elinde görmek gibisi yok. Zor durumda olan Apple’?n ba??na geçen Jobs, ?irketi zirveye ta??d?.

 

aaron_patzer kullan

Aaron Patzer

Mint.com’un kurucusu Aaron Patzer, finans üzerine açt??? web sitesiyle internet dünyas?nda bir ilki ba?ard?. Mint.com, insanlara paralar?n? yönetmelerini sa?layan ve 10 milyonun üzerinde kullan?c?s? olan bedava bir internet arac?. Patzer, bu web sitesitesiyle insanlar?n ev ekonomilerini planlamalar?na yard?mc? oldu.

 

 

 

gaben kullan

Gabe Newell

Takvimler 2002-2003 y?llar?n? gösterirken Playstation 2 zirve noktalar?n? ya?amakta, Xbox piyasaya sürülmek üzereydi. Gabe Newell’in kurucusu oldu?u ünlü video oyun ?irketi Valve o zamanlarda Half-Life’? ç?kard?. Ard?ndan  Half-Life’nin bir modu olarak piyasaya ç?kan fakat sonras?nda ayr? bir oyuna dönü?en Counter-Strike’? yay?nlad?. ?irketin oyunlar? milyonlarca defa oynand?. Steam isimli uygulamas?nda yüzlerce oyun satt?. Newell, bu sayede dünyan?n en zengin insanlar? aras?na girdi.

 

Kaynak: www.harbimila.com,www.girisimcikafasi.com