İzmir Karşıyaka Bilim Müzesi

Renkli Kalemler ekibi olarak ?zmir Kar??yaka Bilim Müzesi’ni ziyaret ettik.

aaaaaaa

?zmir Kar??yaka Bilim Müzesi’nde bizi görevli bir fen bilgisi ö?retmeni gezdirdi. Turumuza ilk olarak aynalardan ba?lad?k. Bu aynalar saye-sinde çizgi filmlerin nas?l yap?ld???n? ö?renmi? olduk. Simetri aynalar?nda simetrik durdu?umuz zaman tek aya??m?z? kald?r?nca uçuyormu? gibi gözüküyoruz.

?kinci olarak Tesla’n?n plazma toplar?n? gördük. Elektrik ak?m? sayesinde küreye dokundu?umuzdan itibaren elektrik ak?m? elimizi takip ediyordu. Asl?nda o deneyde elektrik vücudumuzda dolan?yormu? ama biz küçük bir ak?m oldu?u için fark etmiyormu?uz. Planör simülatörü ile e?lenceli vakit geçirdik. Bir pilot gibi, uça??n içindeymi? gibi kullanabiliyorduk. En e?lenceli k?s?mlardan birisiydi.

Gökku?a?? makinesinde ise ???k, su damlac?klar?n?n içinden geçince renkler birbirinden ayr?l?p gökku?a??n? olu?turdu. Görevli ö?retmenimiz bizden birini seçip bir koltu?a oturttu ve ba?ka bir arkada??m?z? al?p itmesini istedi. Arkada??m?z itemedi sonra görevli ö?retmenimiz bu koltu?un arkas?ndaki 4 tane güçlü elektrik süpürgesini çal??t?r?nca koltuk yerden yükseldi ve arkada??m?z? rahatça ittirdi.

Biz ekip olarak çok ?ey ö?rendik ve ayn? zamanda da e?lendik. E?er hala gitmediyseniz ?zmir Kar??yaka Bilim Müzesi’ne gitmenizi tavsiye ederiz.

aaaaaaaaaaa