Kahraman Ağaçlar

kahraman-agaclarTEGV Samsun E?itim Park?’n?n bulundu?u Kad?köy Korulu?u, birbirinden farkl? a?açlar? ile ilkbahar döneminde ziyaretçileri büyülüyor. Koruda özellikle TEGV çal??anlar? ve çocuklar taraf?ndan ekilen zeytin a?açlar? dikkat çekiyor.

TEGV Renkli Kalemler etkinli?i için ?smail Abi ile park?m?zdaki a?açlar hakk?nda konu?tum. Park?n etraf?nda gezinirken hava gayet güzel ve güne?liydi.

Park?m?zdaki görevliler bize park?n bulundu?u Kad?köy Korulu?u’nun heyelan bölgesi oldu?unu, bahçedeki baz? a?açlar?n da heyelan? yava?latmak için dikildi?ini söylediler. Ben bunun üzerine bahçedeki a?aç çe?itlerini sordum. Onlar da beni ?smail Abi’ye yönlendirdiler. ?smail Abi bahçede akasya, okaliptüs, kavak, ladin, sar?çam, defne, karaçam, kestane, zeytin, di?budak ve meyve a?açlar? oldu?unu söyledi. Ve a?açlar? yerinde görmek için ke?fe ç?kt?k…

Akasya a?açlar?n?n bu kadar kalabal?k olmalar?n? heyelana borçlu olduklar?n? ö?rendim. Bunun nedeni köklerinin di?er a?açlardan çok h?zl? ve daha derine büyümesiymi?. Bahçede gezerken akasya a?açlar?n?n oldu?u yerlerde ve a?açlar?n üzerlerinde kar?nca, böcek ve sineklerin di?er yerlerden daha fazla olmas? dikkatimi çekti ve “Neden böyle?” diye sordum. ?smail Abi de bana a?ac?n kokusunu sevip sevmedi?imi sordu. Sevdi?imi söyledi?im zaman da o kokuyu böceklerin de sevdi?ini belirtti.

Okaliptüsler ise akasyalardan sonra bahçede en dikkat çekici a?açlard?. Boylar? uzun, gövdeleri sert, yapraklar?n?n ?ekli ise ku? tüyü gibiydi. ?smail Abi’den neden bu kadar çok olduklar?n? anlatmas?n? istedim. Kendisi de bu a?açlar?n da akasyalar gibi h?zl? büyüdü?ünü, gövdelerinin sert olmas?na ra?men gövdesinin içinde ve yapraklar?nda çok fazla su tutmas?ndan dolay? topraktaki fazla suyu emmesi için dikildi?ini söyledi.

Ayr?ca TEGV Samsun E?itim Park?’nda bol miktarda zeytin a?ac? dikkatimi çekti. Geçen y?l çocuklar ile dikmi?ler, bakal?m zeytin verdiklerini görecek miyiz?

Daha önce bu a?açlar?n isimlerinin ne oldu?unu bile bilmiyordum. ?smail Abi’ye ö?retti?i için te?ekkür ettim.