Robot Takımı: Evraka

IMG_5478 (Medium)

TEGV Beykoz Ö?renim Birimi bu sene ilk kez First Lego League turnuvalar?na kat?lacak. Tak?mlar?na Evreka ismini veren 10 çocuk, 2 koç ile birlikte 14. Sezon turnuvalar?nda yerini alacak.

 

FIRST Vakf? ve LEGO firmas?n?n ortak çal??mas? ile olu?turulmu? uluslararas? bir program olan First Lego League (FLL) dünyada 88 ülkeden çocuk ve gence eri?ti. Lig, ülkemizde ise geçmi? 13 sezonda, 47 ilden 9-16 ya? aras? 14.000 çocuk ve gence ula?t?.

Belirli de?erler temel al?narak gençler ve çocuklar 4-10 ki?i aras? tak?mlar kurup 2-3 ay öncesinden çal???yorlar. Her y?l dünyan?n gündemine ait farkl? bir tema üzerinde ara?t?rma yap?p, çözüm üretip, payla??p, özgüven in?a ederek robot tasarlay?p, program yaz?yor, teatral sunumlar yap?yor, süreç içinde kazan-kazan tav?rlar? içselle?tirerek, kullan?yor ve yay?yorlar. Tak?mlar önce yerel, sonra ba?ar?lar?na göre ulusal ve uluslararas? turnuvalara kat?lma f?rsat? elde ediyor.

Bu y?l 14. sezon turnuvalar? düzenleniyor ve bu y?l?n temas? hidrodinamik: suyun yolculu?u. TEGV Beykoz Ö?renim Birimi bu sene ilk kez First Lego League turnuvalar?na kat?lacak olup tak?mlar?na Evreka ismini veren 10 çocuk ve 2 koç ile 14. Sezon turnuvalar?nda yerini alacak. Tak?m koçlar? Önsel Külük ve Yunus Emre Yanl??lar turnuva haz?rl?k sürecini; “Evreka tak?m?m?z First Lego League (FLL) turnuvas? için çal??malar?na devam ediyor. Çocuklar?m?z algoritma, kod yazma, problem çözme, tak?m çal??mas? ve tasar?m üzerine e?itim al?yorlar. Proje kapsam?nda suyun bulunmas?, ta??nmas? ya da tasfiye edilmesi konular?nda yeni fikirler geli?tiriyorlar. Çocuklar?m?zla birlikte çok keyifli bir süreç geçiriyoruz.” ?eklinde özetlediler.