Yap?lan yeni bir ara?t?rma, bilim insanlar?n?n hücreleri kullanarak ilk kez robotik bir parmak üzerinde insan benzeri cilt üretmeyi ö?rendi?ini ortaya ç?kard?. 

6Tokyo Üniversitesinde proje profesörü olan Shoji Takeuchi, robot yap?m?nda yayg?n olarak kullan?lan suni deri yerine canl? cilt kullan?m?n?n gerçekle?tirildi?ini ifade etti. Takeuchi, “Canl? cilt, robotlara canl? yarat?klar?n görünümünü ve dokunu?unu vermek için nihai çözüm,” dedi. Akeuchi, insan derisinin yap? ta?lar?n? kullanarak yeni bir insan derisi üretildi?ini söyledi.
34Robotik parmak ilk önce lifli bir protein olan kolajen ve insan derisinin iki ana bile?enini olu?turan dermal fibroblasttan olu?an bir çözeltiye dald?r?ld?. Solüsyon parma??n çevresine uyum sa?lad?ktan sonra, Takeuchi d???na insan epidermal keratinositlerini uygulad???n? belirtti. Takeuchi, denemelerde parmak farkl? hareketler yaparken, elastik insan derisinin serbestçe hareket etti?ini söyledi. Yaraya neden olan parma??n bir k?sm?na kolajen bandaj konuldu ve robot yaray? onard?ktan sonra rahatça hareket etmeye devam etti.

Kaynakça: aksam.com.tr
Yazar: Neval Çelik