Takım Yıldızı Nedir?

Bence hepinizin dikkatini tak?my?ld?zlar? çekmi?tir. O zaman uzay?n renkli simalar? tak?my?ld?zlar? ile tan??al?m.

Tak?my?ld?zlar? bir nesne, e?ya ya da hayvan ad? al?rlar. Bunun sebebi, bilim insanlar? tak?my?ld?zlar?n? zihinlerinde canland?rarak y?ld?zlar?n aras?na çizgi çekmeleri ve bu çizgilere göre olu?an ?ekil ile adland?r?lmalar?.Bu tak?my?ld?zlar?ndan baz?lar?;

 • Ejderha Tak?my?ld?z?
 • Kral Tak?my?ld?z?
 • Kraliçe Tak?my?ld?z?
 • Andromeda Tak?my?ld?z?
 • Üçgen Tak?my?ld?z?
 • Koç Tak?my?ld?z?
 • Balina Tak?my?ld?z?
 • Irmak Tak?my?ld?z?
 • Tav?an Tak?my?ld?z?
 • Yelken Tak?my?ld?z?
 • Su Y?lan? Tak?my?ld?z?
 • Karga Tak?my?ld?z?
 • Ba?ak Tak?my?ld?z?
 • Çoban Tak?my?ld?z?
 • Berenices’in Saç? Tak?my?ld?z?
 • Büyük ay? Tak?my?ld?z?
 • Küçük ay? Tak?my?ld?z?
 • Avc? Tak?my?ld?z? vb.

Ejderha Tak?my?ld?z?Ejderha Tak?my?ld?z?

Küçükay? ve Büyükay? Tak?my?ld?zlar?Küçükay? ve Büyükay? Tak?my?ld?zlar?

Peki Tak?my?ld?z? Ne Demek? Tak?my?ld?z? gökte, birbirine göre durumlar? her zaman ayn? kalan, de?i?meyen y?ld?zlar toplulu?udur. ?nsano?lu çok eski ça?lardan bu yana gökyüzünü gözlemi?, y?ld?z kürelerini belirli cisimlere ve yarat?klara benzeterek adland?rm??t?r. Tak?my?ld?zlar? Latince birer kelimeyle adland?r?l?r. Milletler bu isimleri kendi dillerine çevirerek kullanmaktad?rlar. Günümüzde gökyüzünde 88 tak?my?ld?z? var oldu?u kabul edilmektedir. Modern astronomide art?k Uluslararas? Astronomi Birli?i’nce 44 tanesi kuzey yar?mkürede ve di?er 44’ü de güney yar?mkürede olmak üzere belirlenmi? 88 adet tak?my?ld?z? bulunuyor. Burada belirtmek gerekir ki, zannedildi?i üzere tak?my?ld?zlar? yaln?zca gökyüzündeki y?ld?zlar? hayali çizgilerle birle?tirmemizden ibaret de?illerdir. Gökyüzünde belirlenmi? her bir tak?my?ld?z? belirli ve kesin bir alan? temsil eder. Böylece 88 tak?my?ld?z? bütün gökyüzünü kaplayabilirler. Bu da örne?in herhangi bir galaksinin gökyüzünde nerede bulundu?unu ö?renmek için ba?ta astronomlar olmak üzere bütün gözlemcilere büyük kolayl?k sa?lar. Zaten, zannedildi?i üzere tak?my?ld?zlar?, yaln?zca belirli y?ld?zlar?n hayali çizgilerle birle?tirilmesinden ibaret olsayd? gökyüzünde hat?r? say?l?r büyüklükte alanlar bo? kalacakt?.

Kaynak: www.kozmikanafor.comwww.fizikist.com