Yapay Zekâ İnsan Zekâsıyla Yarışıyor

“Yapay zekâ, herhangi bir canl? organizmadan faydalanmaks?z?n tamamen yapay araçlar ile olu?turulan bilgi edinme, alg?lama, görme, dü?ünme ve karar verme gibi insan zekâs?na özgü kapasitelerle donat?lm?? teknolojik makinelerin genel ad?d?r.”

Peki yapay zekâ nerelerde kullan?l?r?

Yapay zekâ ilk geli?tirilme a?amas?nda sadece laboratuvarda test için kullan?l?yordu. Ancak günümüzde bilimden günlük kullan?ma kadar pek çok alanda kullan?lmaya ba?land?. Sanal asistanlar, oyunlar, ak?ll? arabalar, müzik, güvenlik sistemleri, seyir öneri robotlar?, ak?ll? ev sistemleri…

Tüm bu çe?itlili?e bakt???m?zda, her yapay zekâ için farkl? yollar izlenecek olsa da temelde yapay zekâ prensibinin ayn? oldu?u görülmektedir. Tabii ki tüm bu çe?itlili?in içinde ne amaçla kullan?ld??? da önem ta??maktad?r.

Ünlü fizikçi Stephen Hawking asl?nda ?u sözüyle yapay zekâ geli?melerinin hayat?m?zda nas?l bir yer bulaca??n? özetlemi?tir: “Yapay zekâlar, insanl???n ba??na gelen ya en iyi ?ey ya da en kötü ?ey olabilir.”

Tüm bu durumlar tabii ki bizim aç?m?zdan da baz? varsay?mlar?n olu?mas?na neden oldu.

Bizi neler bekliyor olabilir?

?lk zamanlarda, yani yapay zekâ yeni yeni gündelik hayata girmeye ba?lad???nda, robotlar insanlara hizmet edecek. Fakat bir süre sonra öyle bir duruma gelinecek ki, robot ve insan zekâs? ayn? seviyeye gelecek. Hatta robotlar daha da geli?ecek ve belki de robotlar ile insanlar aras?nda ya?am sava?? ba?layacak.

Bir di?er yandan ise yapay zekâ ve onunla geli?tirilen ürünler ya da robotlar sayesinde birçok i? kolayla?acak. 3D yaz?c? kullan?larak tek tu?la bisiklet, araba, uçak hatta ev gibi ihtiyaçlar an?nda üretilecek. Sa?l?k sektöründe de yapay zekâyla ilgili geli?meler görülecek. Örne?in; yapay organlar ve kullan?m?.

Kim bilir daha nas?l geli?meler olacak. Hatta belki ço?undan haberimiz bile yok. Ama bizi her anlamda etkileyece?i varsay?m?nda bulunmak çok da zor olmasa gerek.

resized_3c3cd-d9062a41sophia

Kaynak: https://www.asdteknoloji.net