Çocuk Gözü İle Topkapı Sarayı

Topkap? Saray?, ?stanbul Sarayburnu’nda Osmanl? Devleti’nin 400 y?l boyunca devleti oradan idare etti?i ?u anda bile herkesin gözdesi oldu?u bir yap?d?r.

Topkap? Saray? 1478’de Fatih Sultan Mehmet Han taraf?n-dan Sarayburnu’na yapt?r?lm??t?r. 800.000 metrekarelik devasa bir yap?tt?r. Saray’da çocuklar?n hayati ile ilgili en iyi kaynak olan Osmanl? Saray?’n?n Çocuklar? Kitab? 27 y?l Topkap? Saray?’n?n Padi?ah Elbiseleri Bölümü’nün küra-törlü?ünü yürüten Doç. Dr. Hülya Tezcan taraf?ndan haz?r-land?. “?ehzadeler ve Han?m Sultanlar?n Ya?amlar?, Giysi-leri” adl? kitap, Osmanl? saraylar?nda büyüyen, çocuk ya?ta büyük önem ve güce kavu?an ?ehzade ve han?m sultanlar?n ya?am?n? farkl? bir aç?dan ele al?yor.

Prof. Dr. Tezcan, saray çocuklar? k?yafetlerinin büyükleri-nin minyatür modelleri oldu?unu söylüyor: “Saray çocuk-lar?n?n k?yafetlerinde altta ?alvar, üstte iç entari ve üstünde kaftan bulunuyor. K?z ve erkeklerde böyle. Kaftan yerine bazen, k?sa ceket kullan?l?yor. Kaftan?n ön k?sm?ndaki ka-pama sistemi ise ayr? bir sanat i?i. Kuma?larda alt?n kulla-n?lmas?ndan dolay? a??rba?l? bir görüntü oluyor.”

OSMANLI SARAYI ÇOCUKLAR K?TAP2

367153fa-fb7f-4403-91aa-689454068bc5

Ebrar Makyol