Deneyimin İncileri : Deyimler

Kendimizi ifade edebilmek için ba?vurdu?umuz deyimlerden baz?lar?n?, hikâyeleriyle birlikte sizler için ara?t?rd?k.

Deyimleri günlük hayat?m?zda kendimizi ifade edebilmek için s?k s?k kullan?yoruz. Peki bu deyimlerin nas?l olu?tu?unu hiç dü?ündünüz mü? Bizler, bu deyimlerin nas?l ortaya ç?kt?klar?n? merak ettik ve onlar?n hikayelerini sizler için ara?t?rd?k. ??te deyimler ve hikâyeleri:

    • Çizmeyi A?mak:Eskiden, Frans?z bir ressam kendi resimlerinden olu?an bir sergi açm??. Sergideki tablolardan birisinde bir ?övalye resmi çiziliymi?. Ressam, bir adam?n bu ?övalye tablosunu uzun uzun inceledi?ini görünce adam?n yan?na gitmi? ve bunun sebebini sormu?. Adam da, kendisinin ayakkab?c? oldu?unu ve ?övalyenin çizmelerinin daha uzun olmas? gerekti?ini söylemi?. Ressam hemen resmini düzeltmi? ve gerçekten de bu hâli daha çok ho?una gitmi?. Ayakkab?c? bu defa da ?övalyenin pantolonuna ve kemerine laf söyleyecek olmu?; ama ressam buna sinirlenmi? ve “Senin i?in çizmeyle. Çizmeden yukar? ç?kma, çizmeyi a?ma.” demi?.
      20140412_154147
  • Lafla Peynir Gemisi Yürümez: ?stanbul’da ya?ayan bir peynir tüccar? varm??. Bu tüccar peynirlerinin kalan?n? gemilerle ?zmir’e gönderir ve orada sat???n? yapt?r?rm??. Ne var ki bu gemilere hizmetlerinin ücretini hiçbir zaman pe?in olarak vermez, her seferinde peynirlerin oraya sa? salim ula?mas?n? beklermi?. Bir gün yine peynirlerini ?zmir’e göndermek isteyip paras?n? vermeyince geminin kaptan? bu duruma sinirlenmi? ve “Efendi! Bunun kömürü var, çal??anlar?n maa?? var. Lafla peynir gemisi yürümez, bilesin!” demi?.
  • Onun ?piyle Kuyuya ?nilmez: Eskiden, çe?itli liflerden ip yapma mesle?ine sahip olan Ali Usta ad?nda bir adam varm??. Ne var ki Ali Usta’n?n kulland??? lifler kaliteli olmad???ndan, yapt??? ipler de kullanan ki?iyi her zaman yar? yolda b?rak?rm??. Günlerden bir gün, bir kuyuya kuzu dü?mü?. ?nsanlar kuzuyu kurtarabilmek için seferber olmu?lar. Halktan birisi kuyuya inmeye karar vermi? ve etraftakilerden bir ip istemi?. Gelen ipin Ali Usta’n?n yapt??? ip oldu?unu görünce “Bu ip Ali Usta’n?n ipi. Onun ipiyle bu kuyuya inilmez.” demi?.