Bütün suç teknolojide mi?

butun-suc-teknolojide-miHer yeni geli?menin hem yararlar? hem de zararlar? vard?r. Bu zararlar? sadece teknolojiyle aç?klamak do?ru bir davran?? biçimi de?ildir. Teknolojinin oldu?u kadar biz insanlar?n da bu konuda suçlu oldu?u çok aç?k.

 

Termik santrallerden, fabrika bacalar?ndan, son dönemde say?s? h?zla artan otomobillerin egzozlar?ndan ç?kan zehirli gazlar, her geçen gün atmosferdeki havay? daha da kirletiyor. Sadece havay? kirletmekle kalm?yor, çok yo?unla?t??? zaman, asit ya?muru ?eklinde topra?? da etkiliyor.

Yüksek gerilim hatlar? yak?n?ndaki evlerde ya?ayan çocuklarda, çocukluk ça?? kanserlerinde art?? olmas? sonucu bu durum Amerikan Bilimler Akademisi taraf?ndan tekrar incelendi ve 1996 y?l?nda yüksek gerilim hatlar? yak?n?nda ya?ayan çocuklarda lösemi görülme riskinin di?erlerine göre 1,5 kat fazla oldu?u belirlendi.

Teknoloji günümüzde çok ilerledi. Cep telefonlar?, bilgisayarlar, tabletler vb. ?eyler günlük hayat?m?z?n vazgeçilmez bir parças? oldu. Bu cihazlar günlük hayat?m?zda bize çok yard?mc? olmaktad?r. Büyük mutlulukla hayat?m?z?n bir parças? yapt???m?z cep telefonlar?n?n verdi?i zarar?n ne yaz?k ki hala fark?nda de?iliz. Ak?ll? telefon dedi?imiz modellerin ne kadar geli?tirilirse o kadar tahribat yapaca?? konusunu ise hiç akl?m?za getirmiyoruz bile.

Bu teknolojik aletlerle yay?lan radyasyon dedi?imiz ?ey, o kadar zararl?d?r ki fazla radyasyona maruz kalm?? birisi kanser olabilir veya hayat?n? kaybedebilir. Buna örnek olarak Rusya’da Çernobil Nükleer Santralindeki patlamay? verebiliriz. S?z?nt?dan dolay? 3 milyon insan?n sa?l??? bozulmu?tur. Bu arada Nükleer Santral demi?ken, tabi bir de nükleer silahlar? da unutmamak gerekir.

Nükleer bombalar, atom bombalar? bir ülkenin sonunu getirebilir. Hiro?ima ve Nagazaki’ye at?lan atom bombalar?n?n hala ne yarar? oldu demekten kendimi alam?yorum. Cep telefonlar? ne kadar masum görünse de radyasyon tehlikesinin d???nda birer bombaya dönü?ebilir veya a??r sonuçlar? olan kazalara sebebiyet verebilirler. Telefonla konu?an her sürücü kaza yapmaya haz?rd?r.

Ama kulakl?k tak?p konu?sak hiçbir s?k?nt? olmaz. Kulakl?k sadece sürücüler için de?il telefonla konu?an her insan için geçerlidir; çünkü fazla ?s?nan batarya telefonla konu?urken her an kula??m?zda patlayabilir. Birçok çocuk ve yeti?kin bilgisayar kar??s?nda fazlas?yla zaman geçirmektedir. Bunun sonucunda da bel f?t???, boyun f?t???, bel ve boyun a?r?lar?, obezite gibi hastal?klar ortaya ç?kabilmektedir. Teknoloji bu hastal?klar? tedavi edebilse de hastalar?n çekti?i ac?lar?n bedeli asla ödenemez.

Teknoloji yüzünden fabrikalarda çal??an birçok insan i?siz kalm??t?r. Ayr?ca yine teknoloji yüzünden, nalburluk, bak?rc?l?k, kundurac?l?k gibi birçok meslek unutulmu? ya da unutulmaya yüz tutmu?tur.

Gezegenimizin en büyük sorunu olan Küresel ?s?nma felaketine de teknoloji sebep olmam?? m?d?r?

Tabii teknolojinin zararlar? oldu?u kadar yararlar? da vard?r. Bu durumu yok sayamay?z. Teknoloji dedi?imiz ?ey insanlar?n ya?am?n?n daha kolay olmas? için ortaya ç?km?? bir durumdur. ?nternet sayesinde bir tu?la dünyan?n di?er bir ucuna nas?l da ula?abiliyoruz. Evde vazgeçilmez olan çama??r makinas?, bula??k makinas?, televizyon ya?am?m?zda ne kadar önemli bir yer tutuyor ve ya?am?m?z? kolayla?t?r?yor.

Sa?l?k ve e?itim alan?nda da teknolojinin ne çok faydalar? vard?r. Bas?n ve yay?n teknolojileri sonucunda gazete ve kitaplarla insanlara ula??lm??, bu sayede insanlar?n kültürleri geli?mi?tir. Eskiden yollar? atlarla ve yürüyerek aylarca hatta y?llarca a?maya çal???rken teknoloji sayesinde çok uzak bir yere bile k?sa sürede ula?ma olana??na sahibiz. Sonuç olarak teknolojinin hem iyi hem de kötü yanlar? bulunur. ??te tam bu noktada bize dü?en önemli görev ise sunulan teknolojik yenilikleri hayat?m?za en do?ru ?ekilde yerle?tirmektir. Do?ru kullan?lan hiçbir ?ey insana zarar vermez. Tüm bunlar?n teknolojinin gereksiz ve a??r? kullan?m? ile ilgili oldu?unu bilsek ve bu kullan?m s?ras?nda kurallara uysak belki de teknolojinin zararlar?ndan çok yararlar?n? görece?imizi söyleyebiliriz.

O zaman bize dü?en görev, teknoloji denen bu vazgeçilmezi do?ru ?ekilde kullanmakt?r.

Kaynak: vikipedia.com / ihlashaberajans?.com / bilgiyuvasi6.info