Değişen Sınav Sistemi

?ki üç senede bir de?i?en s?nav sistemi ö?rencilerin yarar?na m? zarar?na m? bilinmez. Ancak sistemin sürekli de?i?iyor olmas? muhtemelen bir s?k?nt? oldu?una i?aret ediyor. Bu da maalesef ki ö?rencilerde daha fazla strese neden oluyor.

s?nav2002 y?l?nda Türkiye’de Anadolu ve Fen Liselerine girmek isteyen bir ö?renci Lise Giri? S?nav?’na (LGS) giriyordu. Ayn? y?l üniversite hayali kuran liseliler ise tek a?amadan olu?an Ö?renci Seçme S?nav?’na (ÖSS) giriyordu. 2005 y?l?nda ise yine s?nav sisteminde de?i?ikli?e gidildi. LGS s?nav? kalkarken yerine Orta Ö?retim Kurumlar? S?nav? (OKS) geldi. 2006 y?l?nda ilk OKS yap?ld?. OKS’nin ömrü de k?sa oldu. 2007’de OKS yerine bu sefer üç a?amal? Seviye Belirleme S?nav? (SBS) geldi.

2010 y?l?nda s?nav sistemi yeniden de?i?tirildi. SBS’ler sadece 8. s?n?flara yap?lmaya ba?land?. Üniversiteye giri? s?nav? ise iki a?amal? oldu. Yüksekö?retime Giri? S?nav? (YGS) ve Lisans Yerle?tirme S?nav? (LYS) yürürlü?e girerken ÖSS tarihe kar??t?. 2013 y?l?nda ise bugün halen tart???lan Temel E?itimden Ortaö?retime Geçi? S?nav? (TEOG) uygulanmaya ba?lad?.

Kaynak: www.aydinlik.com.tr