Eğitimde En İyisi: Finlandiya

Finlandiya, 1970’li y?llarda mucizevi bir dönü?üm yaparak 30 y?l içinde, vasat olan e?itim sistemini küresel e?itim s?ralamalar?n?n zirvesindeki bir yetenek kuluçka makinesine çevirdi.

Nas?l bir sistem?

Finlandiya’da uygulamal? bir e?itim sistemi var. Dersleri uygulamal? bir ?ekilde göstererek çocuklara aktar?yorlar. Pratik becerilerin geli?tirilmesi de önemli. Finlandiyal? çocuklar ana okul ve ilkokul hayatlar? boyunca oyun oynar ve zevk alarak ö?renirler. Fin e?itim müfredat? basit ve genel bir çerçeve tan?mlamaktan ibarettir. Yani ö?renciler genel çerçeve içerisinde alacaklar? dersleri ilgi alanlar?na ve sevdikleri derse göre seçerler.

Ödev ve s?nav yok

S?nav ve ödevlerin e?itimin temel kavram? olan merak? öldürdü?ünü savunan Finlandiyal? e?itimciler, ö?rencilere en az?ndan ilk 6 y?l s?nav yapm?yor. Stressiz ve s?navs?z bir okul düzeni içine giriyorlar. Ayn? zamanda Finlandiya’da e?er bir s?n?ftaki ö?renciler konu?muyor veya soru sormuyorsa e?itimciler ö?rencilerini gözlem alt?na al?yorlar.

Tüm ö?retmenlerin en az bir yüksek lisans derecesi var ve ö?retmenler üniversite ba?ar?s? en yüksek %10’luk dilim aras?ndan seçiliyorlar. Ö?retmenlik toplum gözünde statüsü en yüksek mesleklerden biri. Ö?retmenlerin seçimi Finlandiya için çok önemli. Ö?retmenler her çocu?un velisi ile sürekli ileti?im halinde, çocuk herhangi bir konuda kendini kötü hissederse hemen ailesine haber veriliyor.

ömer e?itim foto?raf

Peki ya Türkiye?

Türkiye’nin e?itim sistemi ço?u aç?dan Finlandiya’dan farkl?l?k gösteriyor. Örne?in, Türkiye’deki okullar Finlandiya’ya göre daha k?sa teneffüs süresine sahip. Derslerin ço?u zorunlu ve çocuklar?n seçme hakk? yok. Ö?retmenlik en önemli meslek say?lm?yor.

Ya ne yapmal?y?z?

Finlandiya e?itim sisteminden kendi kültürümüz çerçevesinde örnekler al?p uygulamal?y?z. Böylelikle, ö?renciler daha ba?ar?l?, ö?retmenler daha mutlu, Türkiye daha ileri bir ülke olabilir.

Kaynak: www.egitimpedia.com