Eğitim Her Yerde

Bizler e?itim almak için okula gideriz ve okulda bize ödev verirler. Hepimizin hayat?nda önemli bir yer olan okullar üzerine yazmak istedik. Neden mi? Hadi, gelin ö?renelim.

Çocuklar?n okul ile ilgili sorunlar? çok önemlidir. Örne?in bir ö?renci, arkada?? yüzünden derse odaklanam?yorsa s?nav?ndan kötü not alabilir. Bu sorunu velisine veya ö?retmenine söyleyebilir. E?er bu gibi sorunlara çözüm bulunamazsa bu çocuklar?n derslerine yans?yabilir. Yans?rsa çocuklar derslerinde ba?ar?s?z olurlar. Bu sorunlar? çözemiyorsak bir büyü?ümüzden yard?m isteyebiliriz. Sonuç olarak okul ile ilgili sorunlar?m?z? önemsemeli ve çözmeye çal??mal?y?z.

Peki e?itim sadece okulda m? olur?

E?itim, hayat?m?z?n her yerindedir. Gökyüzünü izlerken ku?lar?n hareketinden, bulutlar?n geçip gitmesinden, ya?murun damlalar?ndan ve hatta gökku?a??ndan bile yeni ?eyler ö?renebiliriz. Dü?ünmeye ba?lad???m?z andan beri ara?t?rmaya da merak salm???zd?r. Biz çocuklar her an ö?renmeye aç?z. Açl???m?z? dindirmek içinse dü?ünmek ve ara?t?rmak gerekir. Bu sayede e?itimi ve ö?renmeyi hayat?m?z?n her alan?na uygular?z.Ne demi? Pascal? “Bir adam?n büyüklü?ü, dü?üncelerinin gücünde yatar.”